Осигураник у обавезном осигурању

Осигураник у обавезном осигурању је лице запослено на основу уговора о раду или другог акта послодавца (осигураник радник), лице које обавља самосталну дјелатност (осигураник самосталних дјелатности), лице које обавља свештеничку дужност или вјерску службу (осигураник вјерски службеник) и лице које обавља пољопривредну дјелатност и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац пољопривредног газдинства (осигураник пољопривредник)

Статус осигураника у обавезном осигурању стиче се подношењем пријаве у Јединствени систем коју подноси уплатилац доприноса, а престаје подношењем одјаве.