Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik, kod kojeg nastane invalidnost prije navršenih 65 godina života, pod uslovom da na dan nastanka invalidnosti ima određene godine staža osiguranja, odnosno ukupnog penzijskog staža, izuzev kada se dužina penzijskog staža zanemaruje zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti.

Uslovi za ostvarivanje prava na invalidsku penziju iskazani su u kolonama tabele u prilogu.