Standardi

Standard je dokument u kome se definišu pravila, smjernice ili karakteristike za aktivnosti ili njihove rezultate (proizvod ili usluga mogu biti taj rezultat) radi postizanja optimalnog nivoa uređenosti.

Standardi u velikoj mjeri imaju pozitivan uticaj na većinu aspekata naših života. Oni obezbjeđuju željene karakterisitike proizvoda i usluga kao što su kvalitet, pozitivno djelovanje na životnu sredinu, bezbjednost, pouzdanost, efikasnost i zamjenljivost.

Kada su proizvodi i usluge u skladu sa našim očekivanjima, mi to uzimamo zdravo za gotovo i nismo ni svjesni uloge standarda. Međutim, ako standardi ne bi postojali, to bismo veoma brzo primjetili. Smetalo bi nam što su proizvodi lošeg kvaliteta, što nisu odgovarajući, odnosno nekompatibilni su sa opremom koju već posjedujemo, ili su nepouzdani i opasni. Kada proizvodi, sistemi, mašine i uređaji rade dobro i bezbjedno, to je uglavnom zato što ispunjavaju zahtjeve standarda.

Kako nam standardi pomažu

 • čine razvoj, proizvodnju i distribuciju proizvoda efikasnijim, bezbjednijim i čistijim;
 • usklađuju trgovinu između zemalja;
 • omogućavaju razmjenu tehnologije i dobre upravljačke prakse;
 • šire inovacije;
 • osiguravaju kupce i korisnike proizvoda i usluga;
 • čine život jednostavnijim time što daju rješenja za svakodnevne probleme.

ISO (International Organisation for Standardization) je nevladina organizacija i nema autoritet da nametne implementaciju standarda. ISO ne donosi ni propise ni zakone. Međutim, države mogu da odluče da usvoje ISO standarde – prije svega u oblasti zdravlja, bezbjednosti i uticaja na životnu sredinu – kao zakonski obavezne ili da se na njih pozivaju u propisima. Iako su ISO standardi dobrovoljni, oni postaju zahtjev tržišta, kao na primjer ISO 9001 serija standarda.

ISO standardi se razvijaju prema potrebama tržišta. Posao pretežno obavljaju eksperti iz sektora industrije, tehnike i poslovanja u kojima se pokaže potreba za standardima. Oni su bazirani na internacionalnom konsenzusu između stručnjaka u određenoj oblasti. Svi standardi se periodično pregledaju i to najmanje jednom u pet godina, kako bi se odlučilo da li je potrebno da budu izmjenjeni i dopunjeni ili ukinuti. Oni su dizajnirani da budu globalno značajni i korisni bilo gdje u svijetu.

ISO 9001

Šta je standard ISO 9001?

Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Dokumenti i aktivnosti koje organizacija provodi u skladu sa standardom zajednički se nazivaju sistem upravljanja kvalitetom. Sistem upravljanja kvalitetom obuhvata sljedeće aktivnosti unutar organizacije:

• planiranje i održavanje samog sistema
• upravljanje resursima (ljudski resursi, infrastruktura)
• planiranje, ugovaranje i prodaja
• projektovanje i razvoj
• nabavka
• proizvodnja i pružanje usluga
• mjerenja, analiza i poboljšanja procesa i sistema.

Kontrola kvaliteta pružene usluge samo je jedna od aktivnosti koje moraju biti definisane i adekvatno provođene kako bi sistem upravljanja kvalitetom mogao uspješno funkcionisati. Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primjenu procesnog pristupa.

Standard ISO 9001 u Fondu PIO RS

Sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja jedinstveni model za uređenje organizacija bez obzira na njihovu veličinu ili oblast djelatnosti. Standard ISO 9001 za koji imamo sertifikat od 08. juna 2010. godine predstavlja međunarodni standard i međunarodnu potvrdu i priznanje naše opredjeljenosti da svojim korisnicima prava i osiguranicima pružimo kvalitetnu uslugu. Uvođenje sistema ISO 9001 je od izuzetne važnosti, jer sva pravila, uputstva, procedure, dokumenti, obrasci i ostalo što koristimo u svakodnevnom radu, nije nam nešto nametnuto ili nepoznato. Smisao i svrha uvođenja sistema ISO 9001 je dokumentovanje svih postupaka i procesa u Fondu, pa je samim tim smanjena mogućnost greške u radu, proizvoljnosti i improvizacije. Fond PIO RS je institucija koja se brine o podacima za 286.310 osiguranika i 252.213 korisnika prava.

Pošto je broj naših korisnika usluga ogroman, čak i mala greška u radu može imati nesagledive posledice. Upravo dokumentovanjem svih procesa i opisivanjem svih postupaka koji se odvijaju u Fondu, maksimalno se smanjuje mogućnost greške i pruža kvalitetna usluga našim korisnicima i osiguranicima.

Fond PIO Republike Srpske je počeo sa radom 28. juna 1992. godine i sastoji iz Centralne službe, 6 filijala i 52 poslovnice razuđenih od Drinića do Trebinja. Zbog kratkog postojanja, a i uticaja rata, Fond nije mogao da uspostavi jedinstven sistem rada. Do uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom, a u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001, vrlo teško se postizala uniformnost i jednoobraznost u radu tako da su se pojedini dokumenti (rješenja, izvještaji i sl.) razlikovali do neprepoznatljivosti, i nije se mogao kvalitetno pratiti rad pojedinih službi, pa samim tim ni blagovremeno reagovati kako bi se eventualni nedostaci u samom procesu rada otklonili.

Suočen s tim problemom menadžment Fonda se odlučio da sve procese rada sistematizuje i dokumentuje. U tom poslu zatražena je pomoć konsultantske kuće Istraživačkog i tehnološkog centra (ITC) Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, jer se došlo do zaključka da je potrebno angažovati stručnjake u toj oblasti, upravo iz razloga što je sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) u to vrijeme bio relativno nov pojam na našim prostorima.
Nakon snimanja stanja i načina rada u Fondu sačinjen je Poslovnik o kvalitetu, procedure i uputstva koje pokrivaju svaku oblast rada Fonda.

Takođe je organizovana obuka za interne provjerivače čime je uspostavljen sistem interne kontrole, kao i obavezne eksterne kontrole od strane sertifikacione kuće, čega do uspostavljanja sistema menadžmenta kvalitetom nije bilo. Redovne interne provjere za rezultat imaju bolje praćenje sprovođenja i bolju primjenu svih procedura i uputstava, kao i otklanjanje eventualnih neusaglašenosti. Obavljanje internih provjera obavlja se od strane 59 sertifikovanih internih provjerivača, koliko ima Fond PIO RS.

Dana 08.juna 2010. godine izvršena je sertifikacija Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001 : 2008, od strane beogradskog ogranka SGS Ltd (Societe Generale de Surveillance) najveće svjetske kompanije za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju, sa sjedištem u Ženevi.

Sertifikat je Fondu PIO RS dodijeljen na Dan službe Fonda PIO – 28.juna 2010.godine. U ovoj djelatnosti Fond PIO je među prvima od država u okruženju koji je dobio Sertifikat ISO, kojim se potvrđuje sistem i standard kvaliteta u postupcima i procedurama našeg rada.

Koristi od primjene standarda ISO 9001

Kao neke od prednosti implementacije sistema menadžmenta kvalitetom ističemo:

 • Povećana efikasnost. Pokazalo se da je povećanjem kvaliteta ostvarena veća efikasnost prije svega uređenjem i poboljšanjem poslovnih procesa. Efikasnost u radu se ogleda u tome da u momentu objavljivanja uputstva na lokalnoj mreži (PIOWeb), to uputstvo postaje dostupno u svim filijalama i poslovnicama Fonda PIO.
 • Moral zaposlenih: zaposleni su zadovoljni i motivisani kada postoje jasno definisane uloge i odgovornosti, kada imaju neophodne odgovore na pitanja, kada imaju jasno propisana pravila.
 • Međunarodno priznanje: Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je priznata u svjetu kao najveći autoritet za upravljanje kvalitetom.
 • Činjenični pristup donošenju odluka: Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, određuje jasna uputstva u vezi praćenja i mjerenja performansi poslovnih procesa. Ovo pomaže u prikupljanju informacija i donošenja odluka isključivo na osnovu podataka.
 • Dostupnost obrazaca i dokumentacije neophodne za rad – svi obrasci, uputstva, procedure, nalaze se istaknuti na PIOWeb aplikaciji i njihovo korištenje je moguće istog trenutka kada se postave na PIOWeb. Više nema potrebe da se ti dokumenti štampaju, distribuiraju (vozilima, faksom…) po svim filijalama i poslovnicama Republike Srpske.
 • Doslednost: Pošto su svi procesi dokumentovani, postoji minimalni obim grešaka. Čak i mala promjena u bilo kom procesu treba da bude dokumentovana, da obezbjedi da su promjene dobro planirane i implementirane, i na najbolji mogući način da se obezbjedi maksimalna efikasnost. Sve organizacione jedinice u radu koriste iste dokumente, pa ne postoji mogućnost greške. Smanjen je broj žalbi na rješenja u odnosu na prethodne godine.
 • Zadovoljstvo klijenata: Sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001, osigurava efikasnost, doslednost i kvalitet usluga namijenjen zadovoljstvu svojih korisnika.
 • Poboljšan i unaprijeđen proces rada – uvođenju sertifikata ISO 9001, prethodilo je uvođenje čitavog seta novih izvještaja kojim se prati učinkovitost svakog zaposlenog, rad poslovnica, filijala…(dnevnici rada, operativni planovi, izvještaji o radu…). Sve ovo utiče na produktivnost, a samim tim i na uštede u radu.

Sertifikat ISO 9001

Sertifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001 Sistem upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju sertifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sistem upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji. Organizacije mogu imati uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001, ali tek postupkom sertifikacije dokazuju da je taj sistem uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti i ostali učesnici u procesima mogu imati puno povjerenje u uvedeni sistem upravljanja kvalitetom.

Rezultati eksternih provjera ISO 9001

Proces sertifikacije podrazumjeva trogodišnji ciklus, koji se sastoji od jedne sertifikacione provjere i dvije nadzorne provjere. Prilikom eksternih provjera utvrđuje se stepen ispunjenosti zahtjeva koje propisuje standard. Svaka neispunjenost zahtjeva standarda evidentira se kao neusaglašenost. Od stepena i broja neusaglašenosti zavisi važenje izdatog sertifikata.

Rezultati dosadašnjih provjera sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001) u Fondu PIO RS:

– 26.05.2010. – sertifikaciona provjera – dvije manje neusaglašenosti;
– 20.05.2011. – prva nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 11.05.2012. – druga nadzorna provjera – jedna manja neusaglašenost;
– 20. i 21.05.2013. – resertifikaciona provjera – nema neusaglašenosti;
– 09. i 10.06.2014. – prva nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 21.05.2015. – druga nadrzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 23. i 24.05.2016. – resertifikaciona provjera – tri manje neusaglašenosti;
– 02.06.2017. – prva nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 25.05.2018. – druga nadrzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 23. i 24.05.2019. – resertifikaciona provjera – nema neusaglašenosti;
– 25.05.2020. – prva nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 31.05.2021. – druga nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 23. i 24.05.2022. – resertifikaciona provjera – nema neusaglašenosti;

ISO/IEC 27001

Šta je standard ISO/IEC 27001?

ISO/IEC 27001 je međunarodni standard objavljen od strane Međunarodne Organizacije za Standardizacije (ISO) i opisuje kako upravljati bezbjednošću informacija u organizacijama. Najnovija verzija ovog standarda je objavljena 2013. godine, tako da je sadašnji puni naziv ISO/IEC 27001:2013. Prva revizija standarda je objavljena 2005. godine a razvijena je na temelju britanskog standarda BS 7799-2.

ISO 27001 može biti implementiran u bilo kojoj organizaciji, profitnoj ili neprofitnoj, privatnoj ili državnoj, maloj ili velikoj. Napisali su ga najbolji svjetski stručnjaci na polju bezbjednosti informacija i propisuje metodologiju za primjenu upravljanja bezbjednošću informacija u organizaciji.
ISO/IEC 27001 je postao najpopularniji standard za bezbjednost informacija u svijetu, pa su mnoge kompanije sertifikovane upravo prema ovom standardu.

Standard ISO 27001 je značajan standard za organizacije koje se bave uslugama u oblastima koje su na bilo koji način povezane sa Informacionim tehnologijama i potrebom za očuvanje poverljivosti informacija. Njegova implementacija i primjena omogućavaju bolju saradnju sa sličnim organizacijama širom svijeta koje posluju po ovom modelu. Ovim standardom, organizacije demonstriraju svojim korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama da posluju sa poslovnim procesima na bazi principa sigurnosti i da je poslovna politika usmjerena na stalna poboljšavanja u sistemu menadžmenta za bezbjednost informacija i procesima pružanja usluga povezanim sa njim.

ISO/IEC 27001 je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu i bezbjednost informacija.

Standard ISO/27001 u Fondu PIO RS

Fondu PIO Republike Srpske zvanično je dodijeljen Sertifikat ISO/IEC 27001 za sistem zaštite bezbjednosti informacija za djelatnost pružanja usluga obaveznog socijalnog, penzijskog i invalidskog osiguranja, u centralnoj službi i svim filijalama, kao organizacionim jedinicama Fonda. Ovim su sertifikovane sve djelatnosti i svi procesi rada u Fondu PIO.

Ovaj Sertifikat važeći je od 02.07.2012. godine, pri čemu se vrši redovna nadzorna provjera jedanput godišnje.
Sertifikat je Fondu PIO uručen od strane SGS (Societe Generale de Surveillance SA Systems & Services Certifikation iz Švajcarske), najvećeg akreditacionog tijela za kvalitet u svijetu.

Dodjela ovog Sertifikata Fondu PIO ocjenjuje se kao veliki poslovni uspjeh i pokazatelj valjane primjene međunarodnih standarda za sistem upravljanja bezbijednošću informacija, a uz ranije implementiran međunarodni standard ISO 9001 za sistem menadžmenta kvalitetom.

Istovremeno i kao podstrek za dalju standardizaciju u radu i poslovanju Fonda PIO i stalnom zadovoljenju osiguranika, korisnika i uplatilaca doprinosa.

Koristi od primjene standarda ISO/IEC 27001

Implementacija sistema zaštite i bezbjedosti informacija pruža uvjerenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Prednosti ISO 27001:

• Smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija, a samim tim i troškova,
• Usaglašenost sa važećim zakonskim propisima,
• Veće povjerenje klijenata, zaposlenih, saradnika, institucija i svih zainteresovanih strana zbog znanja da su njihovi podaci bezbjedni,
• Postojanje odgovornosti za bezbjednost informacija od strane svih i na svim nivoima u organizaciji,
• Prava informacija na pravom mjestu u pravo vrijeme,
• Povećanje efektivnosti i efikasnosti Informacionog sistema,
• Povećanje poslovnog kredibiliteta i povjerenja od strane klijenata i partnera,
• Mogućnost dugoročnog interesnog umrežavanja sa drugim kompanijama,
• Optimizacija resursa potrebnih za distribuciju i čuvanje podataka,
• Rana identifikacija ranjivosti, prijetnji i potencijalnih negativnih uticaja na poslovanje,
• Smanjenje rizika od zapošljavanja ljudi koji bi mogli naštetiti organizaciji,
• Brži protok informacija između zaposlenih,
• Smanjenje nesporazuma kod zaposlenih usled „ukrštanja informacija“,
• Kod potencijalnih ili postojećih korisnika se stvara povjerenje u informacioni sistem u organizaciji čime se sa korisnicima ostvaruju povjerljivije i čvršće relacije,
• Obezbjeđuje se naprednije razumjevanje informacionih tokova u organizaciji čime se ostvaruje značajna dobit i u dijelu razumjevanja i poboljšavanja poslovnih procesa,
• Ostvaruje se bolja analiza troškovi/dobit,
• Moguće je povećati preventivno dejstvo kroz smanjenje »uskih grla« u mreži ili kroz analizu zaštićenih i sačuvanih ranijih podataka o procesima,
• Smanjenje incidenata i bolje razumjevanje uzročnika,
• Razvija se svijest zaposlenih u smislu značaja zaštite informacija,
• Obezbjeđuje se jasan protok i raspoloživost informacija i dr.

Sertifikat ISO/IEC 27001

Sertifikat ISO/IEC 27001 je potvrda da je organizacija preduzela potrebne korake za zaštitu osjetljivih informacija od neovlaštenog pristupa i izmjena. Sertifikate izdaju sertifikaciona tijela treće strane. Oni dokazuju da je sistem upravljanja bezbjednošću informacija sertifikovan prema najboljoj praksi i da ispunjava sve zahtjeve zadane standardom.

Rezultati eksternih provjera ISO/IEC 27001

Proces sertifikacije podrazumjeva trogodišnji ciklus, koji se sastoji od jedne sertifikacione provjere i dvije nadzorne provjere. Prilikom eksternih provjera utvrđuje se stepen ispunjenosti zahtjeva koje propisuje standard. Svaka neispunjenost zahtjeva standarda evidentira se kao neusaglašenost. Od stepena i broja neusaglašenosti zavisi važenje izdatog sertifikata.
Rezultati dosadašnjih provjera sistema upravljanja bezbjednošću informacija (ISO/IEC 27001) u Fondu PIO RS:
– 18–21.06.2012. – sertifikaciona provjera – sedam manjih neusaglašenosti;
– 18–21.06.2013. – prva nadzorna provjera – dvije manje neusaglašenosti;
– 19.06.2014. – druga nadzorna provjera – jedna manja neusaglašenost;
– 28. i 29.05. i 01.06.2015. – resertifikaciona provjera – nema neusaglašenosti;
– 22–24.06.2016. – prva nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 08-10.08.2017. – druga nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 18-21.06.2018. – resertifikaciona provjera – nema neusaglašenosti;
– 26. i 27.08.2019. – prva nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 23-26.06.2020. – druga nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;

ISO 45001

Šta je standard ISO 45001?

Standard ISO 45001 (Occupational Health & Safety) je standard koji definiše zahtjeve za sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

Zaštita zdravlja na radu je namjenjena organizacijama koje su svjesne značaja bezbjednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprijede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbjednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja.

Implementacijom ovog standarda, preduzeće stiče povjerenje zainteresovanih strana uvjeravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahtjeve iz politike zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim mjerama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OH&S odnosi na cijelu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OH&S-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.

ISO 45001 je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu zdravlja i bezbjednost na radu.

Standard ISO 45001 u Fondu PIO RS

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske uspješno je izvršio sertifikaciju standarda OHSAS 18001:2007, koji predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. Provjera za dobijanje ovog standarda izvršena je 28. i 29. novembra 2013. godine na lokacijama Bijeljina, Banja Luka i Doboj i tom prilikom Fond PIO je dokazao potpunu usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda, te stekao sertifikat standarda OHSAS 18001.

U proteklom periodu, Fond PIO je imao više različitih aktivnosti na uvođenju i implementaciji sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu u skladu sa međunarodnim standardom OHSAS 18001.

U toku implementacije ovog standarda izvršeno je usklađivanje i integrisanje dokumentacije u postojeći sistem menadžmenta kvalitetom-ISO 9001:2008 i sistem upravljanja bezbjednošću informacija-ISO/IEC 27001:2005. Takođe, izrađeno je i niz operativnih procedura, izvršena je obuka određenog broja radnika za interne provjeravače, sve u cilju ispunjavanja zahtjeva ovog standarda.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske uspješno je izvršio sertifikaciju standarda ISO 45001:2018, koji predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. Provjera za dobijanje ovog standarda izvršena je 27. i 28. novembra 2019. godine na lokacijama Bijeljina i Doboj i tom prilikom Fond PIO je dokazao potpunu usaglašenost sistema sa usvojenom dokumentacijom i zahtjevima standarda, te stekao sertifikat standarda ISO 45001.

Koristi od primjene standarda ISO 45001

Prednosti implementacije standarda ISO 45001:

• povrede na radnom mjestu svodi na minimum;
• pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i korisnicima usluga;
• doprinosi spremnosti organizacije da pravovremeno otkloni opasnost;
• usklađuje radne procese organizacije sa zakonskim propisima;
• uliva povjerenje korisnicima usluga da postoji opredjeljenost upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu koja se može dokazati;
• otvara nove tržišne mogućnosti za saradnju sa velikim inostranim preduzećima čiji je jedan od osnovnih ciljeva bezbjednost i zdravlje na radu.
Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mjestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka:
• određivanje i procjena opasnosti u skladu sa zakonskim propisima,
• određivanje politike ciljeva bezbjednosti i zdravlja na radu,
• određivanje opasnosti na radnom mestu,
• planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih,
• interna provjera sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu.

Sertifikat ISO 45001

Sertifikat ISO 45001 je potvrda da je organizacija preduzela potrebne korake za zaštitu zdravlja i bezbjednošću na radu.
Implementacija i sertifikacija sistema štiti firmu od neželjenih troškova, omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika smanjenjem povreda na radu, a samim tim i dužinu bolovanja.

Rezultati eksternih provjera OHSAS 18001/ISO 45001

Proces sertifikacije podrazumjeva trogodišnji ciklus, koji se sastoji od jedne sertifikacione provjere i dvije nadzorne provjere. Prilikom eksternih provjera utvrđuje se stepen ispunjenosti zahtjeva koje propisuje standard. Svaka neispunjenost zahtjeva standarda evidentira se kao neusaglašenost. Od stepena i broja neusaglašenosti zavisi važenje izdatog sertifikata.

Rezultati dosadašnjih provjera sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu (OHSAS 18001) u Fondu PIO RS:

– 28.11.2013. – sertifikaciona provjera – jedna manja neusaglašenost;
– 24.11.2014. – prva nadzorna provjera – jedna manja neusaglašenost;
– 23.11.2015. – druga nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 28. i 29.11.2016. – resertifikaciona provjera – nema neusaglašenosti
– 22. i 23.11.2017. – prva nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;

Rezultati dosadašnjih provjera sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu (ISO 45001) u
Fondu PIO RS:

– 27. i 28.11.2019. – sertifikaciona provjera – nema neusaglašenosti;
– 17.11.2020. – prva nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 12.11.2021. – druga nadzorna provjera – nema neusaglašenosti;
– 08. i 09.11.2022. – resertifikaciona provjera – nema neusaglašenosti;

Integrisani sistem menadžmenta (IMS)

Šta je integrisani sistem menadžmenta?

Smatra se da je na početku 21-og vijeka integracija ključna riječ, a integrisani sistem menadžmenta najbolji menadžment pristup za istovremeno postizanje zadovoljstva klijenata, restrukturiranje organizacije, sniženje troškova, povećanje produktivnosti i profita i dugoročan održivi razvoj organizacije. Integrisani sistem menadžmenta (Integrated Management System – IMS) predstavlja način za efektivno i efikasno upravljanje organizacijom.

Integracijom se zahtjeva, da se od različitih standarda za sisteme menadžmenta dobije širi, obuhvatniji i snažniji integrisani sistem menadžmenta (IMS) kojim se na efikasniji i efektivniji način upravlja organizacijom.

Najprihvatljivija definicija IMS sa stanovišta najvišeg rukovodstva organizacije glasi: “Integrisani sistem menadžmenta je sve obuhvatni alat menadžmenta koji povezuje sve elemente poslovnog sistema u jedinstven i cjelovit sistem upravljanja procesima u organizaciji, radi zadovoljavanja zahtjeva zainteresovanih strana i ostvarivanja poslovnih ciljeva u skladu sa vizijam i misijom organizacije”.

Prednosti integracije menadžment sistema

• Privrženost, pažnja i uključivanje najvišeg rukovodstva daleko je izvjesnija kada su integrisani ciljevi, resursi i mjere i kada se vrši zajedničko preispitivanje;
• Integracija sistema menadžmenta omogućava efektivnije odvijanje dnevnih operacija bez uključivanja najvišeg rukovodstva, ostavljajući mu vremena za strateške aktivnosti;
• Efikasniji je integrisan menadžment sistem sa više fokusa od više parcijalnih menadžment sistema sa po jednim fokusom;
• Jednostavnije i efektivnije je upravljanje integrisanim ciljevima koj imaju više aspekata od upravljanja ciljevima pojedinih MS;
• Efektivnije je integrisanje IMS u strategiju i praksu organizacije od integrisanja pojedinačnih MS;
• Primjena i održavanje sistema kroz integrisana ispitivanja, verifikacije, preispitivanja i valorizacije štedi vrijeme i novac;
• Efikasniji je jedinstven proces poboljšanja sa više aspekata nego više odvojenih procesa poboljšanja;
• Integrisani sistem obezbeđuje veći nivo menadžment kontrole nego kada je uspostavljen menadžment više različitih sistema;
• Optimizacija prioriteta, kada je jedan predstavnik rukovodstva fokusiran i zadužen za IMS u odnosu na više osoba zaduženih za različite sisteme koji imaju svoje fokuse i prioritete;
• Bolje prihvatanje od strane zaposlenih, manji međufunkcionalni konflikti i veća motivacija zbog postavljenih ciljeva zadovoljstva svih zainteresovanih strana;
• Jednistveni program obuka za IMS štedi novac i vrijeme, a smanjuje pojavu konfuzije kod zaposlenih porukama iz odvojenih obuka za različite sisteme.

Integrisani sistem menadžmenta u Fondu PIO RS

Integrisani sistem menadžmenta u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske podrazumjeva integraciju tri sistema menadžmenta koji su implementirani u organizaciju.
Dana 08. juna 2010. godine izvršena je sertifikacija Fonda za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) ISO 9001 i to je prvi standard sa čijom se primjenom počelo u Fondu.

Nakon ovog standarda, 02. jula 2012. godine, Fondu PIO Republike Srpske zvanično je dodijeljen Sertifikat ISO/IEC 27001 za sistem zaštite bezbjednosti informacija za djelatnost pružanja usluga obaveznog socijalnog, penzijskog i invalidskog osiguranja, u centralnoj službi i svim filijalama, kao organizacionim jedinicama Fonda.

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je 12. decembra 2013. godine uspješno izvršio sertifikaciju standarda OHSAS 18001, koji predstavlja sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

U toku implementacije ovih standarda vršeno je konstantno usklađivanje i integrisanje dokumentacije u postojeći sistem menadžmenta. Implementacijom i primjenom sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednosti na radu (OHSAS 18001) rukovodstvo Fonda je zaokružilo integrisani sistem menadžmenta u koji ulaze još sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i sistem upravljanja bezbjednošću informacijama (ISO/IEC 27001).

Fond PIO na ovaj način dokazuje stalnu opredeljenost ka razvoju i unapređenju postojećeg sistema, a sve u cilju podizanja kvaliteta svojih usluga i zadovoljenja osiguranika i korisnika prava tim uslugama.