1) rješava o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu primjenom domaćih propisa i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju;
2) vrši ocjenu radne sposobnosti osiguranika u prvom i drugom stepenu, vrši reviziju nalaza, ocjene i mišljenja u prvom i drugom stepenu i utvrđuje druge osnove za ostvarivanje prava za ostvarivanje prava po osnovu invalidnosti;
3) zastupa Fond pred nadležnim sudovima po ovlašćenju direktora i preduzima radnje iz oblasti regresnih postupaka u drugom stepenu;
4) vrši reviziju prvostepenih rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
5) priprema objašnjenja, uputstva i instrukcije za rad stručne službe Fonda u cilju obezbjeđivanja jedinstvene primjene propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, matične evidencije, javnih nabavki, zastupanja Fonda u sudskim i stečajnim postupcima, te praćenja i evidentiranja prihoda i rashoda i imovine Fonda;
6) vrši pripremu prijedloga budžetskog zahtjeva;
7) vrši unos finansijskih transakcija u Sistem upravljanja finansijskim informacijama koje se odnose na Fond;
8) koordinira rad filijala i vrši nadzor nad njihovim radom u primjeni propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, propisa iz Zakona o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim računovodstvenim standardima za javni sektor Republike Srpske;
9) vodi evidencije o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa;
10) vrši poslove upravljanja sistemom menadžmenta i procesima standardizacije;
11) vodi potrebne evidencije o imovini Fonda;
12) prati i analizira kretanje i razvoj penzijskog i invalidskog osiguranja i predlaže mjere za njegovo unapređivanje;
13) obavlja poslove vezane za informatičku obradu podataka;
14) obavlja poslove obrade penzija i drugih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih troškova vezanih za poslove Fonda;
15) obavlja poslove vezane za primjenu međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i drugih sporazuma;
16) obavlja normativnu delatnost za Fond;
17) obavlja poslove investicionog ulaganja;
18) vrši nabavke za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada;
19) obavlja stručne i administrativno – tehničke poslove u Fondu;
20) obavlja poslove vezane za statistička i druga istraživanja u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja;
21) obavlja knjigovodstveno – finansijske poslove;
22) obavlja poslove iz oblasti rada i zapošljavanja za potrebe Fonda;
23) obavlja poslove zaštite na radu i protivpožarne zaštite;
24) obavlja poslove informisanja osiguranika i korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja;
25) obavlja poslove interne revizije i kontrole;
26) vrši i druge poslove određene Zakonom, ovim statutom i drugim aktima Fonda.