pdf-iconOdluka o korištenju jedinstvenog riječnika javnih nabavki (SG BiH br. 54-15)

(25 Mar 2016)

pdf-iconPravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i izvršenje ugovora (SG BiH br. 90-14)

(25 Mar 2016)

pdf-iconPravilnik o postupku direktnog sporazuma (SG BiH 90-14)

(25 Mar 2016)

pdf-iconPravilnik o uspostavljanju i radu komisije za nabavke (SG BiH 103-14)

(25 Mar 2016)

pdf-iconPravilnik o zajedničkoj nabavci i centralnom nabavnom organu (SG BIH br. 55-15)

(25 Mar 2016)

pdf-iconPravilnik sa popisom ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati

(25 Mar 2016)

pdf-iconUputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda (SG BiH 90-14)

(25 Mar 2016)

pdf-iconUputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora (SG BiH br. 56-15)

(25 Mar 2016)

pdf-iconUputstvo o uslovima i načinu objavljevanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-Nabavke (SG BiH 90-14)

(25 Mar 2016)

pdf-iconUputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (SG BIH br. 90-14)

(25 Mar 2016)

pdf-iconZapisnik o otvaranju ponuda (SG BiH 90-14)

(25 Mar 2016)

pdf-iconUputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora (SG BiH br. 56-15)

(17 Nov 2016)

pdf-iconUputstvo o izmjeni uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (SG BiH br. 20-15)

(17 Nov 2016)

pdf-iconUputstvo o dopunama – Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja.. (SG BiH br. 53-15-1)

(17 Nov 2016)

pdf-iconPravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama – SG BiH br. 66-16

(17 Nov 2016)

pdf-iconPravilnik o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (SG BiH br. 66-16)

(17 Nov  2016)

pdf-iconOdluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg (SG BiH br. 83-16)

(17 Nov 2016)