Koviljka Vučić, rukovodilac Filijale Trebinje

Rođena je 1966. godine u Trebinju. Osnovnu i srednju ekonomsku školu, završila je u Bileći. Višu školu završila na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer ekonomika turizma, a Fakultet poslovne ekonomije, smjer menadžment bankarstva, finansija i trgovine u Banja Luci.
Do 1992.godine radila na knjigovodstvenim poslovima u Putničkoj agenciji „Atlas“ Dubrovnik, računovodstvenim poslovima u hotelu „Kompas“ u Dubrovniku i bankarskim poslovima u „Dubrovačkoj banci“ u Dubrovniku.
U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske – Filijala Trebinje, zaposlena od 1995.godine, na poslovima referenta za izradu nacrta rješenja u prvostepenom postupku, referenta za izradu nacrta rješenja u prvostepenom postupku primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju sa zemljama van bivše Jugoslavije i rukovodioca Grupe za obračun i isplatu penzija i drugih primanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Funkciju v.d. direktora Filijale obaljala od marta do jula 2009.godine, a za direktora Filijale postavljena je 01.07.2009.godine (Aneksom Ugovora o radu riječ „direktor filijale“ zamijenjena je riječju „rukovodilac filijale“ počev od 10.05.2010.godine).

Po nacionalnosti je Srpkinja.

Udata, majka jednog djeteta.