Poslovi iz nadležnosti odjeljenja

 • vođenje poslova iz oblasti matične evidencije i staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem,
 • pripremanje informacija, izvještaja o radu i dijelova plana rada koji se odnose na oblast matične evidencije,
 • pripremanje obavještenja i instrukcija vezanih za primjenu propisa iz oblasti matične evidencije i staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem,
 • koordinacija i kontrola rada filijala na poslovima matične evidencije,
 • pripremanje objašnjenja i odgovora na upite državnih organa, osiguranika, uplatilaca doprinosa i drugih subjekata,
 • izrada instrukcija za obavljanje određenih poslova u vezi sa kontrolom rada u filijalama,
 • izrada jedinstvenog kodeksa šifara,
 • koordinacija sa Jedinstvenim sistemom na poslovima matične evidencije,
 • predlaganje mjera za zaštitu baze podataka,
 • drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug rada Odjeljenja.

Načelnik

 

Živko Lazić

Živko Lazić, dipl. pravnik

Rođen je 22.12.1979. u Frankfurtu na Majni, Njemačka.

Gimnaziju “Filip Višnjić” u Bijeljini završio je 1998. godine, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2004. godine.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je zaposlen od 01.03.2005. na radnom mjestu samostalnog stručnog saradnika za ostvarivanje prava. Od 2008. godine raspoređen je na radno mjesto načelnika odjeljenja.

Pored  radnog iskustva iz radnog odnosa, radno je  bio angažovan kao predavač u Službi za zajedničke poslove, kao pravni konsultant USAID projekta na digitalizaciji arhivske i dokumentarne građe, te je član Komisije za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem pri Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite.


tel: 00387 55 490 950,  lokal: 1223

OSIGURANjE

Osiguranik

Osiguranikom u penzijskom i invalidskom osiguranju smatra se lice osigurano na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i lice osigurano na dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

Osiguranik u obaveznom osiguranju

Osiguranik u obaveznom osiguranju je lice zaposleno na osnovu ugovora o radu ili drugog akta poslodavca (osiguranik radnik), lice koje obavlja samostalnu djelatnost (osiguranik samostalnih djelatnosti), lice koje obavlja svešteničku dužnost ili vjersku službu (osiguranik vjerski službenik) i lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva (osiguranik poljoprivrednik)

Status osiguranika u obaveznom osiguranju stiče se podnošenjem prijave u Jedinstveni sistem koju podnosi uplatilac doprinosa, a prestaje podnošenjem odjave.

 

Osiguranik u obaveznom osiguranju u određenim okolnostima

Lice je obavezno osigurano za slučaj invalidnosti zbog povrede na radu i profesionale bolesti dok se nalazi u sljedećim okolnostima:

 • za vrijeme učešća u akciji spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i duge nepogode prouzrokovane višom silom) na teritoriji Republike ili u akciji preduzetoj radi spasavanja života građana ili otklanjanja materijalne štete na imovini,
 • za vrijeme pružanja pomoći republičkim organima po njihovom zahtjevu,
 • učenik ili student za vrijeme praktične nastave, odnosno za vrijeme stručne prakse kod poslodavca,
 • za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i za vrijeme izvršenja vaspitne mjere u vaspitnoj ustanovi, ustanovi za prevaspitavanje ili u posebnoj vaspitnoj ustanovi,
 • za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, u skladu sa zakonom,
 • za vrijeme rada kod poslodavca bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad), u skladu sa zakonom,
 • za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina života ako se nalazi na redovnom školovanju,
 • za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu republičkih organa i organa jedinice lokalne samouprave i
 • lice sa teškoćama u razvoju za vrijeme stručnog osposobljavanja, nakon završenog osnovnog obrazovanja.

Radi sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju u određenim okolnostima uplatilac doprinosa je obavezan da u Jedinstveni sistem dostavi prijavu lica koje se nalazi u tim okolnostima u skladu sa zakonom koji reguliše oblast poreskog postupka.

Osiguranik u dobrovoljnom osiguranju

Lice koje nije osiguranik u obaveznom osiguranju može se osigurati na dobrovoljno osiguranje pod uslovima, u obimu i na način predviđen Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15), ako ima prebivalište na teritoriji Republike ili teritoriji Brčko Distrikta, opštu zdravstvenu sposobnost, ako je starije od 15 godina i mlađe od godina života iz člana 41. ovog zakona.

Korisnik penzije, kao i lice koje se nalazi na redovnom školovanju, ne može biti osiguranik u dobrovoljnom osiguranju.

Dobrovoljno osiguranje se obezbjeđuje počev od dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje statusa osiguranika u dobrovoljnom osiguranju, a prestaje na zahtjev osiguranika. Dobrovoljno osiguranje prestaje i u slučaju da osiguranik ne uplati doprinos za tri mjeseca uzastopno, i to od prvog dana u mjesecu za koji nije uplaćen doprinos.

Status osiguranika u dobrovoljnom osiguranju utvrđuje Fond rješenjem.

 

LEGISLATIVA
 
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 134/11, 82/13 i 103/15),
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 57/13 i 45/14).