Poslovi iz nadležnosti odjeljenja

  • vođenje poslova iz oblasti matične evidencije i staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem,
  • pripremanje informacija, izvještaja o radu i dijelova plana rada koji se odnose na oblast matične evidencije,
  • pripremanje obavještenja i instrukcija vezanih za primjenu propisa iz oblasti matične evidencije i staža osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem,
  • koordinacija i kontrola rada filijala na poslovima matične evidencije,
  • pripremanje objašnjenja i odgovora na upite državnih organa, osiguranika, uplatilaca doprinosa i drugih subjekata,
  • izrada instrukcija za obavljanje određenih poslova u vezi sa kontrolom rada u filijalama,
  • izrada jedinstvenog kodeksa šifara,
  • koordinacija sa Jedinstvenim sistemom na poslovima matične evidencije,
  • predlaganje mjera za zaštitu baze podataka,
  • drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug rada Odjeljenja.

Načelnik

 

Živko Lazić

Živko Lazić, dipl. pravnik

Rođen je 22.12.1979. u Frankfurtu na Majni, Njemačka.

Gimnaziju “Filip Višnjić” u Bijeljini završio je 1998. godine, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2004. godine.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je zaposlen od 01.03.2005. na radnom mjestu samostalnog stručnog saradnika za ostvarivanje prava. Od 2008. godine raspoređen je na radno mjesto načelnika odjeljenja.

Pored  radnog iskustva iz radnog odnosa, radno je  bio angažovan kao predavač u Službi za zajedničke poslove, kao pravni konsultant USAID projekta na digitalizaciji arhivske i dokumentarne građe, te je član Komisije za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem pri Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite.


tel: 00387 55 490 950,  lokal: 1223