Poslovi iz nadležnosti odjeljenja

 • pripremanje i sprovođenje međuentitetskih sporazuma u okviru BiH iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • priprema plana i izvještaja o radu Fonda koji se odnose na ostvarivanje prava primjenom međunarodnih ugovora,
 • davanje objašnjenja i instrukcija vezanih za primjenu propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • pripremanje objašnjenja i odgovora na upite organima i korisnicima prava,
 • izrada instrukcija za obavljanje određenih poslova u vezi sa kontrolom rada u filijalama,
 • pripremanje informacija, izvještaja o radu i dijelova plana rada, koji se odnose na poslove koji se obavljaju u Sektoru,
 • predlaganje mjera za unapređenje rada Sektora,
 • koordinacija poslova inostranog osiguranja,
 • organizovanje razgovora i saradnje sa inostranim nosiocima osiguranja,
 • pripremanje izvještaja i informacija iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja o primjeni međunarodnih ugovora,
 • davanje objašnjenja i instrukcija vezanih za primjenu propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora,
 • pripremanje objašnjenja i odgovora na upite organa i korisnika prava,
 • pripremanje statističkih izvještaja, informacija, izvještaja o radu i rada koji se odnose na poslove koji se obavljaju u Sektoru, te predlaganje direktoru Fonda mjera za unapređenje istih,
 • uvid u rad filijala na poslovima inostranog osiguranja,
 • prevođenje službene prepiske i ostali prevodilački poslovi za potrebe Fonda,
 • drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug rada Sektora.

Načelnik

Tatjana Vanovac

Tatjana Vanovac, dipl. pravnik

Rođena je 1971. godine u Gradačcu.

Osnovnu i srednju školu, kao učenik generacije, završila u Šamcu.

Završila je Učiteljski fakultet u Bijeljini 2001.godine,a 2014. godine diplomirala na Fakultetu pravnih nauka pri Univerzitetu ,,Apeiron” Banja Luka.

U Fondu PIO RS zaposlena je od maja 1994.godine.

Do 2013. godine radila je na poslovima stručnog saradnika za izradu nacrta prvostepenog rješenja, a od tada na poslovima stručnog saradnika za kontrolu nacrta prvostepenog rješenja.

Od 01.01.2017. godine obavlja poslove načelnika Odjeljenja za ostvarivanja prava primjenom međudržavnih ugovora.

Živi u Bijeljini i majka je dva sina.


tel: 00387 55 490 973