Poslovi iz nadležnosti odjeljenja

 • koordinacija poslova u cilju sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja na zakonit, jednoobrazan i efikasan način,
 • sprovođenje međuentitetskog sporazuma u okviru BiH iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • priprema plana i programa rada Fonda koji se odnose na ostvarivanje prava,
 • prikupljanje i obrada statističkih podataka iz oblasti rješavanja o pravima i dostavljanje nadležnim organima,
 • davanje objašnjenja, izrada uputstava i instrukcija vezanih za primjenu propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
 • pripremanje objašnjenja i odgovora na upite organima i korisnicima prava,
 • izrada instrukcija za obavljanje određenih poslova u vezi sa kontrolom rada u filijalama,
 • pripremanje informacija koje se odnose na poslove koji se obavljaju u Odjeljenju,
 • predlaganje mjera za unapređenje rada Sektora,
 • izrada normativnih i opštih pravnih akata iz oblasti rada Sektora,
 • koordinacija i kontrola rada filijala na poslovima matične evidencije korisnika prava,
 • izrada jedinstvenog kodeksa šifara,
 • predlaganje mjera za zaštitu baze podataka,
 • davanje mišljenja i instrukcija za rad na poslovima matične evidencije korisnika prava,
 • pripremanje statističkih izvještaja, informacija, izvještaja o radu koji se odnose na poslove koji se obavljaju u Odjeljenju, te predlaganje pomoćniku direktora Fonda mjera za unapređenje istih,
 • uvid u rad filijala na poslovima domaćeg osiguranja,
 • drugi poslovi koji po prirodi spadaju u djelokrug rada Odjeljenja.

Načelnik

IMG_6357

Nevena Gordeljević, dipl. pravnik

Rođena 10.11.1986. godine u Tuzli. Osnovnu školu završila u Osmacima, a Gimnaziju „Petar Kočić“ završila kao nosilac Vukove diplome 2005. godine u Zvorniku.

Na Pravnom fakultetu „Slobomir P Univerziteta“ u Bijeljini diplomirala 2009. godine i stekla zvanje diplomirani pravnik.

U Fondu PIO RS zaposlena od 01.09.2009. godine, prvobitno kao pripravnik godinu dana, a zatim na sljedećim poslovima: stručni saradnik za izradu nacrta rješenja u prvom stepenu u Filijali Bijeljina (2010-2013), samostalni stručni saradnik za rješavanje po žalbama u drugom stepenu i reviziju prvostepenih rješenja u Odjeljenju za rješavanje o pravima u drugom stepenu (2013– 2015), te kao šef Odsjeka za ljudske resurse u Centralnoj službi (2015– 2016).

Poslove načelnika Odjeljenja za ostvarivanje prava obavlja od 01.01.2017. godine.

Po nacionalnosti Srpkinja.


tel: 00387 55 490 950, lokal: 1261