под контролом Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

Овај Индекс-регистар садржи врсте информација које су под контролом Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, односно којима Фонд располаже, облик у којем су информације на располагању и податке гдје се може приступити тим информацијама.

I-ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА- распоред по организационим  јединицама Фонда

1.1 Кабинет  директора Фонда

 • Статут Фонда,
 • Дугорочна планска документа,
 • Годишњи План и програм рада Фонда,
 • Годишњи Извјештаји о раду Фонда,
 • Годишњи Финансијски план (након добијања сагласности од Владе РС),
 • Финансијски извјештаји Фонда,
 • Правилник о унутрашњој контроли,
 • Упутство о раду колегијума директора Фонда ПИО РС и Стручног колегијума директора филијале,
 • Билтени Фонда (послови информисања)
 • Информација о одржаним сједницама Управног одбора,
 • Списак чланова Управног одбора Фонда.

1.2 Сектор за остваривање права

 • Информације везане за примјену законских и других прописа из области пензијског и инвалидског осигурања (Закон о ПИО, међудржавни споразуми, правилници, упутства),
 • Статистички прегледи на годишњем нивоу: број корисника по врстама, број осигураника,број обвезника уплате доприноса, број запримљених захтјева за остваривање права по врстама, број ријешених захтјева, број пријава и одјава (укупан, по временским интервалима, по општинама и регијама), број поднесених жалби- усвојених и одбијених, број предмета код којих је покренут управни спор, број предмета код којих је код Врховног суда Републике Српске покренут спор, захтјев за ванредно преиспитивање коначних судских одлука,
 • Подаци о потребној документацији за пријаву и одјаву осигурања,
 • Подаци о потребној документацији за подношење захтјева за  остваривање права из ПИО.

На лични захтјев странке може се издати сљедеће:

 • увјерење да се води /не води у матичној евиденцији осигураника,
 • АМ увјерење (подаци о осигурању – пријава/одјава, подаци о платама, стажу осигурања),
 • увјерење да су измирени/нису измирени доприноси према ПИО,
 • увјерење да је/није корисник права из ПИО,
 • увјерење да се води/не води кроз поступак за остваривање права из ПИО, према прописима Републике Српске.

1.3. Сектор за финансијске послове

 • Законска акта која дефинишу рад овог Сектора, као и  законска и подзаконска акта која су у процедури измјена и допуна,
 • Статистички прегледи прихода, расхода, података о пензијама,

Под интерним информацијама сматрају се:

 • Елементи уговора о пословној сарадњи,
 • Подаци о платама запослених   и
 • остале информације и подаци, чије би саопштавање неовлаштеним лицима, због њихове природе, значаја и карактера, било противно интересима Фонда

1.4. Сектор за правне и опште послове

 • Правилник о рјешавању стамбених потреба радника и корисника права,
 • Правилник о заштити на раду,
 • Правилник о јавним набавкама,
 • Остала општа акта Фонда,
 • Информација – преглед стања имовине Фонда,
 • Информација – преглед судских поступака,
 • Преглед броја запослених у Фонду,
 • Извјештај о раду Сектора,
 • Списак запослених који су именовани на одређена радна мјеста у складу са Статутом Фонда.

II-ОБЛИК ИНФОРМАЦИЈЕ

У зависности од захтјева, информација се може дати у сљедећим облицима: копија постојећег документа, електронски записи и посебно сачињена информација у вези са захтјевом, са позивом на извор података.

III-МЈЕСТО И НАЧИН ДОБИЈАЊА ИНФОРМАЦИЈА

 • Подносилац захтјева подноси захтјев у канцеларији за пријем поште Фонда. Службено лице за односе с јавношћу Фонда задужено је за обраду и достављање информација тражиоцу,
 • Планска документи, Закон о ПИО, прописи органа Фонда на  Интернет страници Фонда: www.fondpio.org
 • Информације о остваривању права и увјерења на лични захтјев у филијали или пословници Фонда, према мјесту пребивалишта или сједишта тражиоца, а на основу одлука надлежних органа Фонда, уз за то прописану накнаду,
 • Статистички подаци – у пословном информационом систему,
 • Остале информације – у архиви Фонда.

Приступ информацијама из овог Индекс-регистра врши се на начин прописан Водичем за приступ информацијама које су под контролом Фонда ПИО РС. Индекс–регистар информација објављује се на Интернет страници Фонда, а доступан је на захтјев.

Контакт oсоба:
Тихомир Јоксимовић
телефон:+38755210520
e-mail: info@fondpiors.org