pod kontrolom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

Ovaj Indeks-registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, odnosno kojima Fond raspolaže, oblik u kojem su informacije na raspolaganju i podatke gdje se može pristupiti tim informacijama.

I-VRSTE INFORMACIJA – raspored po organizacionim  jedinicama Fonda

1.1 Kabinet  direktora Fonda

 • Statut Fonda,
 • Dugoročna planska dokumenta,
 • Godišnji Plan i program rada Fonda,
 • Godišnji Izvještaji o radu Fonda,
 • Godišnji Finansijski plan (nakon dobijanja saglasnosti od Vlade RS),
 • Finansijski izvještaji Fonda,
 • Pravilnik o unutrašnjoj kontroli,
 • Uputstvo o radu kolegijuma direktora Fonda PIO RS i Stručnog kolegijuma direktora filijale,
 • Bilteni Fonda (poslovi informisanja)
 • Informacija o održanim sjednicama Upravnog odbora,
 • Spisak članova Upravnog odbora Fonda.

1.2 Sektor za ostvarivanje prava

 • Informacije vezane za primjenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja (Zakon o PIO, međudržavni sporazumi, pravilnici, uputstva),
 • Statistički pregledi na godišnjem nivou: broj korisnika po vrstama, broj osiguranika, broj obveznika uplate doprinosa, broj zaprimljenih zahtjeva za ostvarivanje prava po vrstama, broj riješenih zahtjeva, broj prijava i odjava (ukupan, po vremenskim intervalima, po opštinama i regijama), broj podnesenih žalbi- usvojenih i odbijenih, broj predmeta kod kojih je pokrenut upravni spor, broj predmeta kod kojih je kod Vrhovnog suda Republike Srpske pokrenut spor, zahtjev za vanredno preispitivanje konačnih sudskih odluka,
 • Podaci o potrebnoj dokumentaciji za prijavu i odjavu osiguranja,
 • Podaci o potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahtjeva za  ostvarivanje prava iz PIO.

Na lični zahtjev stranke može se izdati sljedeće:

 • uvjerenje da se vodi /ne vodi u matičnoj evidenciji osiguranika,
 • AM uvjerenje (podaci o osiguranju – prijava/odjava, podaci o platama, stažu osiguranja),
 • uvjerenje da su izmireni/nisu izmireni doprinosi prema PIO,
 • uvjerenje da je/nije korisnik prava iz PIO,
 • uvjerenje da se vodi/ne vodi kroz postupak za ostvarivanje prava iz PIO, prema propisima Republike Srpske.

1.3. Sektor za finansijske poslove

 • Zakonska akta koja definišu rad ovog Sektora, kao i  zakonska i podzakonska akta koja su u proceduri izmjena i dopuna,
 • Statistički pregledi prihoda, rashoda, podataka o penzijama,

Pod internim informacijama smatraju se:

 • Elementi ugovora o poslovnoj saradnji,
 • Podaci o platama zaposlenih   i
 • ostale informacije i podaci, čije bi saopštavanje neovlaštenim licima, zbog njihove prirode, značaja i karaktera, bilo protivno interesima Fonda

1.4. Sektor za pravne i opšte poslove

 • Pravilnik o rješavanju stambenih potreba radnika i korisnika prava,
 • Pravilnik o zaštiti na radu,
 • Pravilnik o javnim nabavkama,
 • Ostala opšta akta Fonda,
 • Informacija – pregled stanja imovine Fonda,
 • Informacija – pregled sudskih postupaka,
 • Pregled broja zaposlenih u Fondu,
 • Izvještaj o radu Sektora,
 • Spisak zaposlenih koji su imenovani na određena radna mjesta u skladu sa Statutom Fonda.

II-OBLIK INFORMACIJE

U zavisnosti od zahtjeva, informacija se može dati u sljedećim oblicima: kopija postojećeg dokumenta, elektronski zapisi i posebno sačinjena informacija u vezi sa zahtjevom, sa pozivom na izvor podataka.

III-MJESTO I NAČIN DOBIJANjA INFORMACIJA

 • Podnosilac zahtjeva podnosi zahtjev u kancelariji za prijem pošte Fonda. Službeno lice za odnose s javnošću Fonda zaduženo je za obradu i dostavljanje informacija tražiocu,
 • Planska dokumenti, Zakon o PIO, propisi organa Fonda na  Internet stranici Fonda: www.fondpiors.org
 • Informacije o ostvarivanju prava i uvjerenja na lični zahtjev u filijali ili poslovnici Fonda, prema mjestu prebivališta ili sjedišta tražioca, a na osnovu odluka nadležnih organa Fonda, uz za to propisanu naknadu,
 • Statistički podaci – u poslovnom informacionom sistemu,
 • Ostale informacije – u arhivi Fonda.

Pristup informacijama iz ovog Indeks – registra vrši se na način propisan Vodičem za pristup informacijama koje su pod kontrolom Fonda PIO RS. Indeks – registar informacija objavljuje se na Internet stranici Fonda, a dostupan je na zahtjev.

Kontakt osoba:
Tihomir Joksimović
telefon:+38755490965
e-mail: info@fondpiors.org