Рад Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је јаван. Јавност рада Фонда обезбјеђује се :

  • објављивањем у „Службеном гласнику Рeпублике Српске“ Статута Фонда и општих аката Фонда којима се уређују права и обавезе осигураника и корисника пензија,
  • обавјештавањем, по потреби, путем средстава јавног информисања осигураника, корисника права и јавности о раду Фонда,
  • омогућавањем представницима јавног информисања да присуствују сједницама Управног одбора Фонда, изузев када се ради о службеној тајни,
  • објављивањем појединих одлука и других општих аката Управног одбора  и директора Фонда у  одговарајућим публикацијама и средствима информисања, по потреби.