U postupcima vanredne kontrole sticanja prava na invalidsku penziju, koji se pred Fondom PIO vode od juna  prošle godine, došlo se i do prvih sudskih presuda. Slučaj H.Z. iz Bileće, u kome je osporena ispravnost medicinske dokumentacije kod VMA Beograd i KC Srbije- Klinika za psihijatriju, nezadovoljan rješenjem prvostepenog organa  Fonda PIO Filijale Trebinje o   prestanku prava na invalidsku penziju, od 04.01.2016. godine, kao i odbijanjem žalbe kod drugostepenog organa,  presavio je tabak i tužio Fond PIO  nadležnom Okružnom sudu Trebinje tražeći  poništenje rješenja.

Okružni sud Trebinje jasno i u kratkom roku donio je 31.05.2016. godine  PRESUDU kojom se tužba H.Z.(pravo na invalidsku penziju ostvareno  2009. godine) odbija kao neosnovana, a istovremeno  odbija i zahtjev  za naknadu troškova upravnog spora.

Na primjeru navedene presude, uzimajući u obzir da se do sada najveći broj i drugih slučejeva prestanka prava usled krivotvorenja medicineske dokumentacije odnosi na područje filijale Trebinje, može se očekivati da i naredni sudski postupci u istoj  pravnoj stvari budu  riješeni na isti način.

Podsjećamo, u dosadašnjem toku kontrole ispravnosti medicinske dokumentacije pri ostvarivanju prava na invalidsku penziju Fond PIO  do sada je zatražiuo provjeru kod 142 slučaja. Od toga za 98 slučajeva sedam medicinskih ustanova  potvrdile su da  ta dokumentacija, dostavljena na provjeru, na osnovu koje je i ostvareno pravo nije vjerodostojna.

U postupku vanredne kontrole, koju u takvim slučajevima pokreće Fond, tročlana ljekarska komisija donijela je novi Nalaz ocjenu i mišljenje koji  u pravilu glasi da u takvim slučajevima nema gubitka radne sposobnosti, nakon čega je nadležna filijala donosila rješenje o prestanku prava na invalidsku penziju.

Kod 98 slučajeva u postupku po službenoj dužnosti već je utvrđeno da je medicinska  dokumentacija krivotvorena, i  nakon  žalbi  koje su odbačene,  u određenom broju, kao i u ovom slučaju,  pokrenuti i sudski  postupci, te se u narednom periodu očekuju presude  kao i u slučaju H. Z. iz Bileće.