U Fondu PIO Republike Srpske održan je seminar za interne provjeravače  po zahtjevima novih verzija standarda ISO 9001: 2015 i ISO/IEC 27001:2013, koji je izveo  Istraživački i tehnološki centar Novi Sad. Cilj seminara je doobuka za interne provjeravače za sistem menadžmenta kvalitetom i sistem menadžmenta bezbjednošću informacija.

Seminar na kome se vršila obuka za ukupno 40 kandidata za standard ISO 9001:2015 i 14 kandidata za standard ISO/IEC 27001:2013 održan je 16. septembra 2016. godine. Program seminara obuhvatao je predavanje i zajedničke vježbe, izradu samostalnih zadataka i samostalno polaganje ispita. Kandidati koji su uspješno položili ispit dobijaju sertifikat internog provjeravača za navedene verzije standarda.

Fond PIO Republike Srpske je već uskladio svoje poslovanje sa novim verzijama standarda, te je tokom resertifikacionog ciklusa uspješno izvršio prelazak na standarde ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013.