U Fondu PIO Republike Srpske, od 24-26.10.2016. godine, održava se seminar za interne provjeravače po zahtjevima standarda ISO 9001:2015, kojeg izvodi Istraživački tehnološki centar Novi Sad. Cilj seminara je obuka novih internih provjerivača za sistem menadžmenta kvalitetom, a obuka se vrši za ukupno 14 kandidata, iz svih organizacionih dijelova Fonda.

Program seminara obuhvata: predavanje i zajedničke vježbe, izradu samostalnih zadataka i samostalno polaganje ispita, koje je predviđeno za završni dan seminara-26.10.2016. godine. Kandidati koji uspješno polože ispit dobijaju sertifikat i zvanje internog provjeravača.

S obzirom da je Fond PIO Republike Srpske 23. i 24.05.2016. godine uspješno resertifikovan po novoj verziji standarda ISO 9001:2015, bilo je neohodno izvršiti doobuku postojećih internih provjeravača, kao i obučiti određen broj novih koji će nastaviti na kvalitetnoj primjeni navedenog standarda.