Kolegijum filijale Prijedor u proširenom sastavu, održan je 27.10.2016. godine, kome su pored rukovodioca filijale prosustvovali načelnici odjeljenja, šefovi odsjeka i upravnici poslovnica. Kolegijum je razmatrao:

• Primjenu procedura za rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju sa akcentom na kompetiranje predmeta.
• Izvještaj o realizaciji neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije.
• Kompletiranje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o ukupnom penzijskom stažu T-8.
• Izvještaj o realizaciji poslova ažuriranja podataka matične evidencije u poslovnicama i Odsjeku za poslove matične evidencije.
• Uzroke nastanka regresnog postupka i naplatu regresnog duga i upoznao se sa rezultatima internih provjera u primjeni standarda ISO 9001, ISO/IEC 27001 i OHSAS 18001.

Pored toga, Kolegijum je izvršio:

• Analizu obustava u filijali Prijedor, koje se provode u Odsjeku za obračun i isp-latu penzija. i
• Analizu ažuriranja analitičkih kartica i koordinacije rada sa poslovnicama.

Kolegijum filijale je upoznat sa zaključcima i smjernicama Kolegijuma direktora Fonda na polju štednje, ekonomičnosti, ažurnosti i kvaliteta pruženih usluga.