Fond PIO Republike Srpske poziva sve korisnike sa prebivalištem van Republike Srpske da do kraja 2016. godine dostave potvrdu o životu za 2017. godinu, kako bi se isplata penzije mogla vršiti i dalje nesmetano.
Evidentiranje korisnika sa prebivalištem van Republike (47.023) vrši se na osnovu člana 140. Zakona o PIO, kojim je propisano da korisnik penzije kome se penzija isplaćuje van Republike je obavezan da na kraju kalendarske godine Fondu dostavi potvrdu o životu. Potvrda o životu se dostavlja u nadležnu filijalu Fonda PIO, koja je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije, može se dostavljati odmah, a najkasnije do 31.12.2016. godine.
Korisniku penzije koji ne dostavi potvrdu o životu blagovremeno isplata penzije se obustavlja.
Fond je na čeku za isplatu oktobarske penzije za korisnike sa prebivalištem van Republike uputio i pisanu poruku o potrebi blagovremene dostave potvrde o životu. Ista poruka biće upućena i na penzijskom čeku za novembar i decembar.
Za nove korisnike van Republike potvrda o životu obezbjeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rješavanja o pravu.

Potrda o životu je ispravna ako je ovjerena kod: nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, suda, opštinskog organa, notara ili kod diplomatsko-konzularnog pred-stavništva BiH u državi prebivališta.

Obrazac Potvrde o životu može se preuzeti i na Internet stranici Fonda PIO.

 

Obrazac Potvrde o životu