Upravni odbor Fonda održao je 28.12.2016. godine u Bijeljini 26. redovnu sjednicu na kojoj je donio Plan i program rada Fonda za 2017. godinu.

Pored toga, Upravni odbor je razmotrio i usvojio:

  • Plan nabavki Fonda za 2017. godinu.
  • Politiku upravljanja finansijskom imovinom Fonda.
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o računovodstvu i računovo-dstvenim politikama Fonda, i
  • Pravilnik o zaštiti od požara.

Upravni odbor Fonda PIO u funkciju Skupštine Penzijskog rezervnog fonda (PREF) održao je 28.12.2016. godine i vanrednu sjednicu na kojoj je razmotrano i dato:

  • Odobrenje na Investicionu politiku i ciljeve PREF-a za 2017. godinu, i
  • Odobrenje na Finansijski plan Društva za upravljanje PREF-om za 2017. godinu.