Broj korisnika invalidske penzije kod Fonda PIO smanjuje se, nominalno, iz godine u godinu. Taj pozitivan trend ostvaruje se četiri pune godine, a izrazito smanjenje ove vrste prava ostvareno je u 2016. i 2015. godini. To je najviše i  doprinijelo da se na kraju decembra 2016. godine postigne do sada  najpovoljnija struktura penzija, u kojoj, od ukupno 257.609 korisnika, su starosne penzije sa 54,90%, porodične penzije sa 29,70%, invalidske penzije sa 15,29 % i ostala prava 0,11%.

Stalnom poboljšanju strukture penzija najviše doprinosi istovremeno  povećanje broja i procentualnog učešća korisnika starosne penzije, a smanjenje broja i procentualnog učešća  invalidskih penzija.

Inače, u  bilo kom penzijskom sistemu teži se  ka smanjenje broja invalidskih penzija.

Podaci o broju ostvarenih invalidskih penzija u periodu 2005-2016. godine pokazuju da je smanjenje broja korisnika te vrste prava počelo u 2013. godini i iz godine u godinu, uz blago smanjivanje, rezultiralo da je na kraju 2016. godine bilo  svega 935  invalidskih penzija ostavrenih efektivno, na godišnjem nivou.

invalidskepenzije20052016

Broj korisnika invalidskih penzija na dan 31.12.2016. godine  iznosio je 39.378, što je za 652 korisnika tog prava manje nego u decembru 2015. godine. Na kraju 2015. godine bilo je 40.030 korisnika invalidske penzije ili 751 manje nego u decembru 2014. godine. Smanjenje broja korisnika ove vrste prava za 534 ostvareno je u 2014. kao i za 125 u 2013. godini. Poslednja godina u kojoj je bilo povećanje broja korisnika invalidskih penzija, za 33, je 2012. godina. Tako je broj korisnika invalidskih penzije od 41.440  na kraju  2012.  smanjen na kraju 2016. godine na 39.378 ili za 2.062, doprinoseći tako vrlo povoljnoj strukturi penzija kod Fonda PIO.

tbl2

Podsjećamo, ne tako davno,  u  periodu 2007-2009. godina broj invalidskih penzija na godišnjem nivou iznosio i preko 4.000 penzija, a procenat te vrste penzijskog prava u pojedinim filijalama dosezao i 25%  U tom 3-godišnjem kritičnom periodu , na nivou Fonda PIO, ostvareno je 11.283 invalidskih penzija. Danas je bitno drugačije i mnogo povoljnije, o čemu svjedoče navedeni pokazatelji.