Upravni odbor Fonda PIO održao je 16.03.2017. godine u Bijeljini 28. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Izvještaj o radu Fonda PIO Republike Srpske za 2016. godinu, koji se upućuje u dalju proceduru;

Takođe, Upravni odbor donio je Odluku o usvajanju Izvještaja o realizaciji Plana nabavki Fonda PIO za 2016. godinu.

                                                                                                 pik

Upravni odbor Fonda u funkciji Skupštine Penzijskog rezervnog fonda a.d. Banja Luka (PREF), održao je i 21. redovnu sjednicu, na kojoj je donio:

  • Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka i Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske za 2016. godinu, i
  • Odluku o usvajanju finansijskih izvještaja Penzijskog rezervnog Fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2016. godinu.

Skupština je donijela i odluku o raspodjeli dobiti Penzijskog i rezervnog Fonda,  za 2016. godinu, od čega se Fondu PIO kao osnivaču, u vidu dividende, uplaćuje  iznos od 4,48 miliona KM na zbirni račun Trezora Republike Srpske, kao podrška u isplati penzija.