Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala je pozitivno mišljenje Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2016. godinu.

Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić kaže da su tokom prošle godine sprovedene sve preporuke revizora date u izvještaju za 2015. godinu, a da u Izvještaju za 2016. godinu revizorski tim Glavne službe za reviziju nije konstatovao nijednu nepravilnost za koju bi trebalo dati preporuku za njeno otklanjanje.

U revizorskom Izvještaju se navodi da finansijski izvještaji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, istinito i objektivno prikazuju, u svim materijalnim aspektima, finansijsko stanje imovine i obaveza na dan 31.12.2016. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja.

Istovremeno uz reviziju finansijskih izvještaja vršena je i revizija usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonskim i drugim propisima.

“Na osnovu toga je utvrđeno da su aktivnosti, finansijske transakcije i informacije prikazane u finansijskim izvještajima Fonda u svim materijalnim aspektima u skladu sa propisima kojima su regulisane.”

„Ne izražavajući rezervu na dato mišljenje Glavna služba skreće pažnju da Budžet Republike nije obezbedio sredstva u iznosu od 2.080.386 KM, dospjele za plaćanje zaključno sa 31.12.2016. godine uključene u izvršenje budžeta za 2016. godine, do isteka roka za izradu i dostavljanje finansijskih izvještaja, kao i neizmirene obaveze iz ranijih perioda iskazane po početnom stanju 01.01.2016. godine u iznosu od 26.573.183 KM.“

„Prema izvještajima Fonda i Izvještaju Poreske uprave Republike Srpske, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje su za 2016. godinu naplaćeni u iznosu od 731.706.722 KM. Obračunate penzije za 12 mjeseci 2016. godine iskazane su u iznosu od 989.969.307 KM, iz čega proizilazi da je za isplatu penzija iz sredstava doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nedostajalo 258.262.585 KM, što je obezbijeđeno iz drugih budžetskih sredstava u skladu sa zakonskom obavezom Republike.“

Ukupni rashodi i izdaci su iskazani u iznosu od 1.046.940.118 KM, a ukupna ostvarena budžetska potrošnja u odnosu na odobreni budžet je niža za 2%.

Glavna služba za reviziju konstatovala je da su rashodi za lična primanja iskazani u iznosu od 13.499.508 KM ili 98% u odnosu na budžet. Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga su iskazani u iznosu od 7.310.892 KM i niži su za 26% ili za 2.632.108 KM u odnosu na budžetom odobrena sredstva, dok su rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih i komunikacionih usluga niži za 13% od planiranih. Rashodi za režijski materijal niži su za 39% od planiranih, rashodi za tekuće održavanje niži za 25% od planiranih. Uštede su ostvarene i po osnovu putovanja i smještaja čiji su rashodi niži za 32% u odnosu na planirane.  Rashodi za stručne usluge su iskazani u iznosu od 4.212.373 KM, što je za 25% niže od budžetom odobrenih sredstava, kao i u odnosu na prethodnu godinu, od čega se na dostavu penzija putem pošte korisnicima prava u mjestu prebivališta u Republici Srpskoj odnosi  3.197.646 KM.

Ukupna potraživanja Fonda na dan 31.12.2016. godine iskazana su u iznosu od 455.216.206 KM.

Osvrćući se na revizorski izvještaj direktor Mladen Milić istakao je da je ovo prvi put u 25 godina postojanja Fonda i od kada Glavna služba za reviziju javnog sektora vrši reviziju da su oba izvještaja pozitivni, pri čemu nije utvrđena ni jedna nepravilnost za koju bi bila data preporuka za otklanjanje iste.

Podsjećamo da je prije desetak godina Fond imao negativna mišljenja u kojima je davano na desetine preporuka, a zbog utvrđenih nepravilnosti tužilaštvo je podiglo i optužnicu za određena lica koja su procesuirana.

U poslednjih pet godina izvještaj o finansijskom poslovanju je imao mišljenje sa rezervom isključivo zbog ostvarenog deficita, dok je izvještaj o usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u finansijskim izvještajima sa zakonskim i drugim propisima bio pozitivan.

Pozitivna mišljenja Glavne službe za reviziju javnog sektora za 2016. godinu bez ijedne preporuke, za Fond imaju veliki značaj, koji između ostalog potvrđuju da jedna od najvećih institucija Republike Srpske u potpunosti posluje u skladu sa zakonskim propisima, a rukovodstvu i svim zaposlenim daje dodatni podstrek da sa ovakvim načinom rada nastavi i u narednom periodu. To podrazumijeva da se poštuju i primjenju svi zakonski propisi i rokovi, maksimalno štedi na svim nivoima vodeći računa da se ne ugroze tokovi poslovnih procesa, dosledno sprovođenje akcije „STOP prevarama do penzije pošteno“. Sprovodeći ovu akciju u kontinuitetu od početka 2012. godine, Fond je detaljnom analizom otkrio na hiljade korisnika prava koji su različitim vidovima zloupotreba i na nezakonit način u prethodnim godinama ostvarivali pravo na penziju.

U poslednjih pet godina podizanjem kontrole na najviši nivo i obustavljanjem isplate penzija za nelegalne korisnike odmah po otkrivanju istih spriječena je isplata više od 27 miliona KM, čiji povrat bi bio teško ostvariv, istakao je na kraju osvrta na revizorski izvještaj direktor Mladen Milić.