Na 29. redovnoj sjednici Upravni odbor Fonda razmatrao je i usvojio Pravilnik o isplati pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije i Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu.

Pored toga, Upravni odbor je upoznat sa Informacijom o stepenu implementacije integrisanog informacionog sistema Fonda i sistema za upravljanje elektronskim dokumentima (EDMS), te Izvještajem o reviziji finansijskih izvještaja Fonda za period 01.01-31.12.2016. godinu u kome je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske dala pozitivna mišljenja na finansijsko poslovanje i usklađenost sa zakonskim propisima, bez ijedne date preporuke.

Upravni odbor je istakao da su izvještaji sa pozitivnim mišljenjima Glavne službe rijetkost u našoj praksi, budući da je svega sedam organa/organizacija dobilo pozitivna revizorska mišljenja za 2016. godinu. Pozitivna mišljenja na finansijsko poslovanje i usklađenost sa zakonskim propisima, bez ijedne date preporuke odražava zakonit, efikasan i maksimalno ekonomičan pristup u radu i raspolaganju finansijskim sredstvima u poslovanju Fonda. Posebno je istaknuta uloga menadžmenta na čelu sa direktorom Fonda u pozitivnim revizorskim mišljenjima, ali i veoma kvalitetna, na visokom nivou ostvarena, međusobna saradnja sa Upravnim odborom i Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite koje vrši nadzor nad radom Fonda.