Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 10.08.2017. godine 46. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici i realizaciju zaključaka tematske sjednice Kolegijuma direktora od 21.06.2017. godine;
  • Analizu realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za jul 2017. godine;
  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda PIO Republike Srpske za period januar-jun 2017. godine, koji se upućuje u dalju proceduru, na razmatranje i usvajanje Upravnom odboru Fonda.

Pored toga, Kolegijum direktora upoznat je i sa:

  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za jun 2017. godine.