Kolegijum direktora Fonda PIO  u širem sastavu održao je, 23. oktobra 2017. godine, 48. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio.

  • Zapisnik i realizaciju zaključaka sa redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 08.09.2017. godine;
  • Nacrt Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji se upućuje u dalju proceduru.

Kolegijum  direktora je, takođe, razmotrio Analizu realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za septembar 2017. godine i upoznao se sa:

  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za period jul – septembar 2017. godine, i
  • Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima interne revizije na dan 15.10.2017. godine.

Kolegijum direktora se upoznao i usvojio Plan integriteta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koji se kao integralni dokument ovog organa upućuje Ministarstvu pravde Republike Srpske.