Fond PIO Republike Srpske poziva osiguranike koji do kraja 2017. ili u narednoj 2018. godini ispunjavaju uslove za sticanje prava na penziju da se obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu prebivališta, radi obezbjeđenja i kompletiranja dokumentacije i podataka neophodnih za postupak rješavanja o pravu.

Podsjećamo, Fond PIO je sredinom marta ove godine na kućne adrese 6.034 osiguranika sa prebivalištem u Republici Srpskoj i Federaciji BiH dostavio obavještenje kojim ih poziva da se obrate u poslovnicu Fonda PIO, prema mjestu prebivališta u cilju prikupljanja potrebne dokumentacije, kompletiranja i ažuriranja podataka matične evidencije koji mogu biti od značaja ostvarivanje prava na penziju. Prilikom dolaska  potrebno je da osiguranik sa sobom ponese raspoloživu dokumentaciju poput radne knjižice, dokaz o stažu osiguranja sa uvećanim trajanjem, o promjenama JMB, potvrdu staža iz drugih država, ako je prethodno pribavljena i dr.

Podsjećamo osiguranike koji su u martu dobili obavještenje na kućnu adresu, da to ne znači automatski da su i ispunili uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju niti da su ispunjeni uslovi za prestanak njihovog ugovora o radu kod poslodavca. Prethodno kompletiranje dokumentacije i ažuriranje podataka doprinijeće u momentu kad se steknu  zakonom propisani uslovi za penziju, efikasnijem i bržem donošenje rješenje o ostvarivanju prava u roku od 7-15 dana od podnošenja zahtjeva, što je znatno kraće od zakonom propisanog roka od 60 dana. Time se onda predupređuju donošenje privremenog rješenja o ostvarivanju prava, preplata i, eventualno, povrat nepripadajućih sredstava.

Fond PIO posebno apeluje na osiguranike koji imaju navršenog staža osiguranja van Republike Srpske, u drugim državama i Federaciji BiH, da zahtjev za  potvrdu staža iz inostranstva putem Fonda podnesu i prije samog podnošelja zahtjeva za penziju, zbog toga što se za taj dokument iz pojedinih država čeka duži vremenski period od više mjeseci pa čak i godina.

Blagovremenim kopletiranjem dokumentacije i sadašnjim bržim i efikasnijim postupkom rješavanja zahtjeva, u odnosu na period od prije pet-šest godina kada su bila višemjesečna kašnjenja i zaostaci u hiljadama neriješenih zahtjeva, želi se postići još veća efikasnost u radu Fonda. Time u potpunosti i održati međunarodni standardi kvaliteta rada i ponašanja, koji direktno utiču na povećanje zadovoljstva osiguranika i korisnika prava  uslugama Fonda, kao javnog servisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.