Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 10. novembra 2017. godine 49. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 48. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Analizu realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za oktobar 2017. godine;
  • Nacrt Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji je upućen u dalju proceduru.

Takođe, Kolegijum direktora je upoznat sa Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za oktobar 2017. godine kao i Izvještajem o preispitivanju sistema OHSAS 18001.