Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 12. decembra 2017. godine 50. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 49. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Analizu realizacije Plana rješavanje neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za novembar 2017. godine;

Takođe, Kolegijum direktora je razmotrio i usvojio:

  • Prijedlog Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji se upućuje Upravnom odboru u dalju proceduru, i
  • Nacrt Pravilnika o računovodstu i računovodstvenim politikama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koji se upućuje u dalju proceduru.

Kolegijum direktora je upoznat sa Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za novembar 2017. godine kao i sa Izvještajem o analizi povratnih informacija o ocjeni zadovoljstva  obveznika, osiguranika i korisnika uslugama Fonda u 2017. godini.