Fond PIO Republike Srpske poziva sve korisnike sa prebivalištem van Republike Srpske da do kraja 2017. godine dostave potvrdu o životu, kako bi se isplata penzije u 2018. godini mogla vršiti i dalje nesmetano.

Evidentiranje korisnika sa prebivalištem van Republike (48.456 korisnika) vrši se na osnovu člana 140. Zakona o PIO, kojim je propisano da korisnik penzije kome se penzija isplaćuje van Republike je obavezan da na kraju kalendarske godine Fondu dostavi potvrdu o životu. Potvrda o životu se dostavlja u nadležnu filijalu Fonda PIO, koja  je donijela rješenje o ostvarivanju prava i vrši isplatu penzije.

Korisniku penzije koji potvrdu o životu ne dostavi blagovremeno isplata penzije se obustavlja.

O obavezi dostavljanja potvrde o životu korisnike sa prebivalištem van Republike  Fond je prethodno obavijestio putem pisane poruke na čeku/nalogu za isplatu penzije za oktobar i novembar. Ista poruka biće upućena i na  čeku/nalogu  za  isplatu predstojeće decembarske penzije.

Za nove korisnike van Republike potvrda o životu obezbjeđuje se kod nadležne filijale, u postupku rješavanja o pravu.

Potrda o životu je ispravna ako je ovjerena kod: nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, suda, opštinskog organa, notara ili kod diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH u državi prebivališta.

Obrazac Potvrde o životu  može se preuzeti  i na Internet stranici  Fonda PIO.