Upravni odbor Fonda održao je 21.12.2017. godine u Bijeljini 32. redovnu sjednicu na kojoj je usvojio Zapisnik i realizaciju odluka i zaključaka sa prethodne 31. sjednice i donio Plan i program rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji se upućuje Vladi Republike Srpske u dalju proceduru.

Pored toga, Upravni odbor je usvojio:

  • Plan nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu;
  • Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i
  • Izvještaj o radu Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu.

Takođe, Upravni odbor Fonda PIO u funkciji Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske održao je i vanrednu sjednicu na kojoj je dao odobrenje na:

  • Zaključak o izvršenoj reviziji Investicione politike i ciljeva Penzijskog rezervnog Fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2017. godinu i
  • Finansijski plan Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka za 2018. godinu.