Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 26. februara 2018. godine 52. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 51. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici,
  • Zbirni Izvještaj o redovnom popisu imovine i obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu, koji se upućuje Upravnom odboru Fonda PIO na dalje postupanje,
  • Nacrt Izvještaja o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu, koji se upućuje Upravnom Odboru u dalju proceduru,

Kolegijum direktora Fonda PIO razmotrio je i usvojio i tri Nacrta pravilnika:

  • Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj: 1500/2017-9 od 21.12.2017. godine, koji se u formi prijedloga upućuje Upravnom odboru u dalju proceduru,
  • Nacrt Pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj: 3142/12 od 13.08.2012. godine, koji se upućuje Upravnom odboru na dalje postupanje,
  • Nacrt Pravilnika o stavljanju van snage Pravilnika o internoj reviziji u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, broj: 4363-6/12 od 14.11.2012. godine, koji se upućuje u formi prijedloga Upravnom Odboru na dalje postupanje.