На основу Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-312/18 од 08. фебруара 2018. године, објављене у “Службеном гласнику  РС” број 15/18  и  Одлуке број:04/1-012-2-321/18 од 14. фебруара 2018. године, објављене у “Службеном гласнику РС” број 17/18 одобрена су средства и извршена уплата у укупном износу од 1.579.968,53 КМ, на име доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, за социјално збрињавање радника по јавном позиву за раднике пријављене у периоду 01. 08 – 31.12.2017. године, који са том уплатом стичу услове за остваривање права на старосну пензију.

Првом одлуком од 08. фебруара 2018. године средства у износу од 487.497,51 КМ распоређују се Фонду ПИО Републике Српске за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 73 радника из 29 предузећа, који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију. Другом Одлуком  од 14. фебруара 2018. године средства у износу од 1.092.471,02 КМ распоређују се Фонду ПИО за уплату доприноса за раднике четири предузаћа у стечају: АД “Грађевинар ” из Новог Града, за 119 радника, ЈП ” Комуналац” из Љубиња, за 34 радника, А Д. “25.Новембар” Челинац, за 80 радника и АД Индустрија конфекције “Новотекс”  из Требиња, за све раднике,  до 30. новембра 1999. године, стаж у трајању 1 година 2 мјесеца.

Овом уплатом закључно са 31.12.2017. године извршене су обавезе за све раднике пријављене по јавном позиву који је расписао Фонд ПИО, на који имају право oсигураници у бившим државним предузећима, акционарским друштвима у већинском власништву Републике и земљорадничким задругама.

Након уплате средстава радници на које се уплата односи могу одмах да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију код Фонда ПИО Републике Српске.

Такође, на основу Одлуке Владе Републике Српске, 31. јанура 2018. године, Фонд ПИО објавио је јавни позив послодавцима да пријаве раднике за програм социјалног збрињавања у 2018. години.

Иначе, програм социјалног збрињавања у примјени је од 2004. године. Његови ефекти се огледају у томе да је од почетка реализације програма социјалног збрињавања радника, који су процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без посла, са овом уплатом, до 31.12.2017. године збринуто укупно 61.177 радника из 458 предузећа. За реализацију социјалног програма до сада је Влада републике Српске укупно уплатила 178,68 милиона КМ. Од наведеног износа извршена је уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање у износу 160,3  милиона КМ, док су доприноси за незапосленост уплаћени у износу од  18, 4 милиона КМ.