Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-312/18 od 08. februara 2018. godine, objavljene u “Službenom glasniku  RS” broj 15/18  i  Odluke broj:04/1-012-2-321/18 od 14. februara 2018. godine, objavljene u “Službenom glasniku RS” broj 17/18 odobrena su sredstva i izvršena uplata u ukupnom iznosu od 1.579.968,53 KM, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, za socijalno zbrinjavanje radnika po javnom pozivu za radnike prijavljene u periodu 01. 08 – 31.12.2017. godine, koji sa tom uplatom stiču uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Prvom odlukom od 08. februara 2018. godine sredstva u iznosu od 487.497,51 KM raspoređuju se Fondu PIO Republike Srpske za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 73 radnika iz 29 preduzeća, koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju. Drugom Odlukom  od 14. februara 2018. godine sredstva u iznosu od 1.092.471,02 KM raspoređuju se Fondu PIO za uplatu doprinosa za radnike četiri preduzaća u stečaju: AD “Građevinar ” iz Novog Grada, za 119 radnika, JP ” Komunalac” iz Ljubinja, za 34 radnika, A D. “25.Novembar” Čelinac, za 80 radnika i AD Industrija konfekcije “Novoteks”  iz Trebinja, za sve radnike,  do 30. novembra 1999. godine, staž u trajanju 1 godina 2 mjeseca.

Ovom uplatom zaključno sa 31.12.2017. godine izvršene su obaveze za sve radnike prijavljene po javnom pozivu koji je raspisao Fond PIO, na koji imaju pravo osiguranici u bivšim državnim preduzećima, akcionarskim društvima u većinskom vlasništvu Republike i zemljoradničkim zadrugama.

Nakon uplate sredstava radnici na koje se uplata odnosi mogu odmah da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju kod Fonda PIO Republike Srpske.

Takođe, na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske, 31. janura 2018. godine, Fond PIO objavio je javni poziv poslodavcima da prijave radnike za program socijalnog zbrinjavanja u 2018. godini.

Inače, program socijalnog zbrinjavanja u primjeni je od 2004. godine. Njegovi efekti se ogledaju u tome da je od početka realizacije programa socijalnog zbrinjavanja radnika, koji su procesom privatizacije, stečaja i likvidacije preduzeća ostali bez posla, sa ovom uplatom, do 31.12.2017. godine zbrinuto ukupno 61.177 radnika iz 458 preduzeća. Za realizaciju socijalnog programa do sada je Vlada republike Srpske ukupno uplatila 178,68 miliona KM. Od navedenog iznosa izvršena je uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu 160,3  miliona KM, dok su doprinosi za nezaposlenost uplaćeni u iznosu od  18, 4 miliona KM.