Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 22. marta 2018. godine 53. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 52. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Prijedlog Izvještaja o radu filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu, i
  • Nacrt Izvještaja o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2017. godinu, koji se upućuje Upravnom Odboru  u dalju proceduru;

Kolegijum direktora Fonda PIO je usvojio:

  • Analizu realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za februar 2018. godine,
  • Informaciju o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za januar i februar 2018. godinu, i
  • Izvještaj o preispitivanju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske po zahtjevima standarda ISO 9001:2015 i standarda ISO 27001:2013, za 2017. godinu,

Kolegijum direktora Fonda PIO je upoznat sa:

  • Strategijom upravljanja rizicima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, i
  • Godišnjim planom interne revizije za 2018. godinu.