Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 26.04.2018. godine 54. sjednicu, na kojoj je razmatrao:

– Rad organizacionih dijelova Fonda u skladu sa usvojenim planovima i programima rada, sa posebnim osvrtom na rad filijala, kao prvostepenih organa rješavanja o pravima.

Analizirano je, detaljno, izvršenje poslova u oblasti rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava i učinak u svih šest filijala Fonda, u pogledu rješavanja prvih i zahtjeva za ponovno određivanje penzije, matične evidencije, zamjene privremenih u konačna rješenja, postupaka preračuna, izvršenja rješenja drugostepenog organa i dr. pitanja, što za cilj ima ostvarenje planskih zadataka i unapređenje poslovanja Fonda, u smislu dodatnog poboljšanja ažurnosti, efikasnosti i kvaliteta usluga koje Fond pruža osiguranicima i korisnicima.

Takođe, razmotren je i analiziran rad Fonda u sektorima  finansijskih poslova, pravnih i opštih poslova, kontrole obračuna, evidentiranja prihoda i javnih nabavki kao i rad i učinak filijala u ovim segmentima.

Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu usvojio je niz zaključaka čije sprovođenje za cilj ima unapređenje poslovanja, povećanje ažurnosti, efikasnosti, ekonomičnosti i kvaliteta pruženih usluga.