Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 08. avgusta 2018. godine 57. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 56. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Analizu realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za jul 2018. godine;
  • Prijedlog izvještaja o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2018. godine, koji se u dalju proceduru upućuje Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Takođe, Kolegijum direktora razmotrio je i usvojio Nacrt Strateškog plana Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2019-2021. godina, koji se u formi Prijedloga  u dalju proceduru upućuje  Upravnom odboru.