Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 27. avgusta 2018. godine 58. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 57. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Izvještaj o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01-30.06.2018. godine, koji se u dalju proceduru upućuje Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske;
  • Nacrt Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, koji se u dalju proceduru, u formi prijedloga, upućuje Upravnom odboru.