Према члану 140. Закона о пензијском и инвалидском осигурању сваку промјену статуса или чињеницу која је од утицаја на кориштење односно обим права корисник пензије је обавезан да пријави Фонду у року од 30 дана од настанка. Пријаву о томе корисник врши у надлежној пословници Фонда, према мјесту пребивалишта или према надлежној филијали, ако се ради о кориснику са пребивлиштем у иностранству. Ипак, ту законску обавезу већи број корисника у пракси не поштује или промјену статуса и нову чињеницу која је од утицаја на кориштење односно обим права не пријављује благовремено. Подаци за првих десет мјесеци ове године о 26.207 појединачних обустава исплате пензије, чији је узрок углавном недостављање потврде о:

  • животу за кориснике са пребивалиштем у иностранству,
  • редовном школовању, за дјецу ученике, кориснике породичне пензије,
  • редовном студирању за дјецу студенте, кориснике породичне пензије.

Тек сваки пети корисник права је доставио накнадно потврду и поново је укључен у исплату. Поред наведеног и податак да је за 380 корисника права на породичну пензију престала исплата по основу неспојивости двојног статуса корисник/осигураник, показују да се у довољној мјери не поштује законска одредба о обавезности пријаве Фонду нових чињеница које су од утицаја на кориштење и обим права на пензију.

Дакле, сваку промјену статуса која је од утицаја на кориштење права, корисник је у обавези одмах обавијестити најближу пословницу Фонда, како би се избјегле нежељене последице настанка преплате, вођење регресног поступка и каснијег поврата исплаћених средстава.

Тако је корисник права на породичну пензију дужан пријавити чињеницу промјене статуса у погледу:

  • окончања или прекида редовног школовања,
  • окончања или прекида редовног студирања,
  • евентуалног запослења и сл.

Такође, сродник корисника права на старосну, инвалидску или породичну пензију који живи у иностранству дужан је одмах у случају чињенице наступа смрти корисника права обавијестити Фонд путем телефона 00 387 55 490 955 или на e-mail:

likvidaturacs@fondpiors.org

Препоручујемо сваком кориснику права на породичну пензију, да се за сваку евентуалну намјеру о заснивању радног односа обрати у надлежну пословницу Фонда и благовремено информише које последице могу наступити услед настале чињенице промјене статуса.

Наша обавеза је да правовремено упознамо кориснике права на евентуалне негативне последице услед благовременог недостављања података промјене чињенице стања од утицаја на статус корисника.

Отворена комуникација са свим корисницима права има за крајњи циљ њихово максимално задовољство.