Prema članu 140. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju svaku promjenu statusa ili činjenicu koja je od uticaja na korištenje odnosno obim prava korisnik penzije je obavezan da prijavi Fondu u roku od 30 dana od nastanka. Prijavu o tome korisnik vrši u nadležnoj poslovnici Fonda, prema mjestu prebivališta ili prema nadležnoj filijali, ako se radi o korisniku sa prebivlištem u inostranstvu. Ipak, tu zakonsku obavezu veći broj korisnika u praksi ne poštuje ili promjenu statusa i novu činjenicu koja je od uticaja na korištenje odnosno obim prava ne prijavljuje blagovremeno. Podaci za prvih deset mjeseci ove godine o 26.207 pojedinačnih obustava isplate penzije, čiji je uzrok uglavnom nedostavljanje potvrde o:

  • životu za korisnike sa prebivalištem u inostranstvu,
  • redovnom školovanju, za djecu učenike, korisnike porodične penzije,
  • redovnom studiranju za djecu studente, korisnike porodične penzije.

Tek svaki peti korisnik prava je dostavio naknadno potvrdu i ponovo je uključen u isplatu. Pored navedenog i podatak da je za 380 korisnika prava na porodičnu penziju prestala isplata po osnovu nespojivosti dvojnog statusa korisnik/osiguranik, pokazuju da se u dovoljnoj mjeri ne poštuje zakonska odredba o obaveznosti prijave Fondu novih činjenica koje su od uticaja na korištenje i obim prava na penziju.

Dakle, svaku promjenu statusa koja je od uticaja na korištenje prava, korisnik je u obavezi odmah obavijestiti najbližu poslovnicu Fonda, kako bi se izbjegle neželjene posledice nastanka preplate, vođenje regresnog postupka i kasnijeg povrata isplaćenih sredstava.

Tako je korisnik prava na porodičnu penziju dužan prijaviti činjenicu promjene statusa u pogledu:

  • okončanja ili prekida redovnog školovanja,
  • okončanja ili prekida redovnog studiranja,
  • eventualnog zaposlenja i sl.

Takođe, srodnik korisnika prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju koji živi u inostranstvu dužan je odmah u slučaju činjenice nastupa smrti korisnika prava obavijestiti Fond putem telefona 00 387 55 490 955 ili na e-mail:

likvidaturacs@fondpiors.org

Preporučujemo svakom korisniku prava na porodičnu penziju, da se za svaku eventualnu namjeru o zasnivanju radnog odnosa obrati u nadležnu poslovnicu Fonda i blagovremeno informiše koje posledice mogu nastupiti usled nastale činjenice promjene statusa.

Naša obaveza je da pravovremeno upoznamo korisnike prava na eventualne negativne posledice usled blagovremenog nedostavljanja podataka promjene činjenice stanja od uticaja na status korisnika.

Otvorena komunikacija sa svim korisnicima prava ima za krajnji cilj njihovo maksimalno zadovoljstvo.