Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 24. decembra 2018. godine 60. pedovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 59. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 13. novembra 2018. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji se upućuje na dalje odobravanje Upravnom odboru Fonda;
  • Nacrt Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu, koji se u dalju proceduru upućuje Upravnom odboru Fonda.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za mjesec novembar 2018. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za period oktobar – novembar 2018. godine;

Takođe, razmotren je i analiziran rad Fonda u pogledu ažuriranja analitičkih kartica uplatilaca doprinosa i učinak filijala u ovom segmentu, pripremnih aktivnosti na popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2018. godine, kao i učinak svih šest filijala u postupcima rješavanja zahtjeva  za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije u 2018. godini.