Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 19. februara 2019. godine 62. pedovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 61. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 11.01.2019. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Nacrt Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koji se upućuje u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda;
  • Zbirni izvještaj o redovnom popisu imovine i obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji se upućuje u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda;
  • Prijedlog Izvještaja o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu;
  • Nacrt Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i
  • Listu kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koje Kolegijum direktora nakon usvajanja upućuje u dalju proceduru Upravnom odboru Fonda.

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za mjesec januar 2019. godine.