Колегијум директора Фонда у ширем саставу одржао је 19. фебруара 2019. године 62. pедовну сједницу, путем видео линка, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са 61. редовне сједнице Колегијума директора Фонда одржане 11.01.2019. године и преглед реализације закључака донијетих на тoj сједници;
  • Нацрт Статута о измјенама и допунама Статута Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, који се упућује у даљу процедуру Управном одбору Фонда;
  • Збирни извјештај о редовном попису имовине и обавеза Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину, који се упућује у даљу процедуру Управном одбору Фонда;
  • Приједлог Извјештаја о реализацији Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2018. годину;
  • Нацрт Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и
  • Листу категорија документарне грађе са роковима чувања у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, које Колегијум директора након усвајања упућује у даљу процедуру Управном одбору Фонда.

Колегијум директора је упознат са:

  • Анализом реализације Плана рјешавања неријешених захтјева за остваривање права на пензију и поновно одређивање пензије за мјесец јануар 2019. године.