Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje  Republike Srpske održao je 27.02.2019. godine u Bijeljini 6. redovnu sjednicu na kojoj je  razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 5. redovne sjednice Upravnog odbora Fonda i realizaciju odluka i zaključaka sa te sjednice i verifikovao odluke donijete na telefonskoj sjednici održanoj 24.01.2019. godine.
  • Prijedlog Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koji se upućuje u dalju proceduru, na saglasnost Vladi Republike Srpske;
  • Plan rada Upravnog odbora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu;
  • Zbirni izvještaj o redovnom popisu imovine i obaveza Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu;
  • Izvještaj o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu;
  • Listu kategorija dokumentarne građe sa rokovima čuvanja u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske;
  • Prijedlog Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Pored toga, Upravni odbor je upoznat sa informacijama o preduzetim radnjama i aktivnostima vezanim za poslovne prostore u Prijedoru i Šipovu.