Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje  Republike Srpske održao je 10.04.2019. godine u Banja Luci 7. redovnu sjednicu na kojoj je  razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 6. redovne sjednice Upravnog odbora Fonda i realizaciju odluka i zaključaka sa te sjednice;
  • Izvještaj o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2018. godinu, koji se u dalju proceduru upućuje Vladi Republike Srpske na razmatranje i usvajanje.

Takođe,Upravni odbor je upoznat sa:

  • Informacijom o stanju informacionog sistema i IT infrastrukture Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Upravni odbor Fonda u funkciji Skupštine Penzijskog rezervnog fonda, održao je i 27. sjednicu, na kojoj je usvojio Izvještaj o poslovanju Penzijskog rezervnog Fonda Republike Srpske za 2018. godinu, i donio odluku o raspodjeli dobiti Penzijskog  rezervnog Fonda,  za 2018. godinu, od čega se Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kao osnivaču, u vidu dividende, uplaćuje iznos od 5,08 miliona KM na zbirni račun Trezora Republike Srpske, kao podrška u isplati penzija.