Kolegijum direktora Fonda u širem sastavu održao je 07. maja 2019. godine 64. pedovnu sjednicu, putem video linka na kojoj je, nakon razmatranja i usvajanja Zapisnika sa 63. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 30. marta 2019. godine i pregleda realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici, upoznat sa :

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za mart i april 2019. godine, i
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za mart 2019. godine.

Takođe, Kolegijum direktora je razmotrio i usvojio:

  • Izvještaj o preispitivanju Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske po zahtjevaima standarda ISO/IEC 27001:2013, za 2018. godinu.