Povodom 28. juna, dvadesetsedam godina postojanja i rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Dana službe u Bijeljini je održana sjednica Upravnog odbora na kojoj su prezentovani ostvareni rezultati ove za Republiku Srpske veoma bitne institucije.

Protekla godina je godina u kojoj je Fond PIO zabilježio najbolje rezultate u toku svog rada i postojanja. Pored rezultata ostvarenih u pogledu rješavanja o pravima i smanjenju rokova vođenja upravnih postupaka, ažuriranju matične evidencije, uštedama u svim segmentima poslovanja, unapređenja poslovanja kroz ekonomičnost i efikasnost, poboljšanja kvaliteta pruženih usluga, uspješnoj borbi protiv svih prevarnih oblika u procesu ostvarenja prava, nastavljen je pozitivan trend poboljšanja strukture korisnika prava i kadrovske strukture zaposlenih, kao i stepen zadovoljstva korisnika usluga.

Krunu uspješnog poslovanja jedne od najvećih institucija Republike Srpske predstavlja treći put zaredom pozitivan izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske bez ijedne preporuke.

Povodom 28. juna – Dana službe,  najistaknutijim pojedincima za ostvarene rezultate i doprinos u radu Fonda PIO dodijeljene su prigodne zahvalnice, a kao najbolja filijala u pogledu ostvarenih rezultata, po peti put priznanje je dobila filijala Trebinje.

Sjednici Upravnog odbora povodom Dana službe prethodila je VIII redovna sjednica Upravnog odbora na kojoj su razmatrane tačke Dnevnog reda:

  • Usvajanje Zapisnika sa VII redovne sjednice Upravnog odbora Fonda održane u Banja Luci dana 10.04.2019. godine i pregled realizacije odluka i zaključaka donijetih na toj sjednici,
  • Prezentacija ključnih pokazatelja penzijskog sistema Republike Srpske,
  • Prezentacija statističkih pokazatelja rješavanja o pravima u Fondu PIO u periodu 2011-2019. godine,
  • Upoznavanje sa Izvještajem Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01.01 – 31.12.2018. godine, i
  • Prijedlog mjera za poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.