Kolegijum  direktora  Fonda u širem  sastavu  održao je 08. avgusta  67. pedovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 66. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda održane 11.07. i pregled realizacije zaključaka donijetih na toj sjednici;

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizaacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za jun i jul 2019. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za jun i jul 2019. godine;
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta.
  • Novim načinom registracije i evidencije o prisustvu na radnom mjestu.