Fond PIO Republike Srpske je uspješno izvršio prvu nadzornu provjeru sistema upravljanja bezbjednošću informacija u skladu sa zahtjevima standarda ISO/IEC 27001:2013, nakon resertifikcije ovog standarda, od juna 2018. godine. Provjera je trajala dva dana i obavljena je 26. i 27. avgusta 2019. godine na lokacijama Centralne službe Fonda, filijale Banja Luka i filijale Prijedor. Izvršena je provjera bezbjednosti informacija u svim poslovnim procesima, a provjeru su vršili sertifikovani vodeći provjeravači sertifikacione kuće SGS Ženava, kancelarija Beograd, i tom prilikom nije konstatovana ni jedna neusaglašenost sa zahtjevima ovog standarda. Po završetku provjere istaknut je evidentan napredak sa aspekta upravljanja bezbjednošću informacija u svim segmentima poslovanja.

Uspješno provedenom nadzornom provjerom obezbijeđeno je produženje važenja ovog sertifikata, sa obavezom provođenja godišnjih nadzornih provjera, kako bi se potvrdila opredijeljenost Fonda na polju upravljanja bezbjednošću informacija.

Podsjećamo, Fond PIO Republike Srpske sistem upravljanja bezbjednošću informacija je uveo u primjenu tokom 2011. godine, a zvanično sertifikovan za standard ISO/IEC 27001: 2013 u junu 2012. godine, što sa druga dva standarda koje Fond primjenjuje u svom radu, ISO 9001: 2015 i OHSAS 18001:2007, čini Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom.