Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje  Republike Srpske održao je 18.09.2019. godine u Bijeljini IX redovnu sjednicu na kojoj je  razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa VIII redovne sjednice Upravnog odbora Fonda, realizaciju odluka i zaključaka sa te sjednice i verifikovao odluke donijete na telefonskim sjednicima održanim 05. jula i 16. jula 2019. godine;

Upravni odbor je razmotrio i donio odluke o usvajanju:

  • Strateškog plana Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2020-2022. godine;
  • Izvještaja o realizaciji Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01-30.06.2019. godine; i
  • Procjene vrijednosti akcija Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske na dan 31.07.2019. godine, kojima upravlja PREF, čiji je osnivač Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe, Upravni odbor  je upoznat sa:

  • Izvještajem o radu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 01-30.06.2019. godine; i
  • Budžetskim zahtjevom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za period 2020-2022 godine.