Колегијум директора Фонда ПИО у ширем саставу одржао је 14. октобра 2019. године 69. редовну сједницу, путем видео линка, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са 68. редовне сједнице Колегијума директора Фонда у ширем саставу, одржане 27.08.2019. године и преглед реализације закључака донијетих на 68. сједници;
  • Нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину провођења поступака јавних набавки у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, и Нацрт Правилника о поступку набавке путем директног спораузма, који се у форми Приједлога упућују у даљу процедуру Управном одбору Фонда ПИО, и
  • Извјештај о поступању са расходованом опремом, ситним инвентаром, ауто гумама, одјећом и обућом који су отписани према усвојеном Збирном извјештају о попису имовине и обавеза на дан 31.12.2018. године.

Колегијум директора је упознат са:

  • Анализом реализације Плана рјешавањa неријешених захтјева за остваривање права на пензију и поновно одређивање пензије за период 08-31.08.2019. и септембар 2019. године;
  • Информацијом о разлозима настанка преплаћених износа пензија за период 08-31.08.2019. и септембар 2019. године;
  • Информацијом о степену реализације препорука по извјештајима Јединице за интерну ревизију, за период 01.01-30.09.2019. године, и
  • Информацијом о предузетим активностима филијала на ажурирању Матичне евиденције осигураника и уплатилаца доприноса у оквиру VIII бруто контигента, са закључком да се наставе даље активности према утврђеном плану.