Kolegijum direktora Fonda PIO u širem sastavu održao je 08. novembra 2019. godine 70. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 69. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane 14.10.2019. godine i pregled realizacije zaključaka donijetih na 69. sjednici;

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za period oktobar 2019. godine i akcionim planom filijala za novembar i decembar 2019. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzija za oktobar 2019. godine, uz sačinjavanje detaljnije analize uzroka nastanka preplate, u cilju preventivnog djelovanja na  njenom suzbijanju;
  • Informacijom o realizaciji Zaključka Kolegijuma direktora Fonda, od 30.10.2019. godine, u pogledu realizacije Politike upravljanja finansijskom imovinom Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, i
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta, uz nastavljanje daljih aktivnosti prema utvrđenom planu.