Управни одбор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске одржао је 20.11.2019. године X редовну сједницу, на којој је разматрао и усвојио:

  • Записник са IX редовне сједнице Управног одбора Фонда и реализацију одлука и закључака донијетих на тој сједници;
  • Приједлог допуна Плана набавки  Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2019. годину,  и
  • Нацрт Плана набавки Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске за 2020. годину.

Такође,  Управни одбор је усвојио :

  • Приједлог Правилника о измјенама и допунама Правилника о начину провођења поступака јавних набавки у Фонду за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске,  и
  • Приједлог Правилника о поступку набавке путем директног споразума Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

Управни одбор је упознат са Информацијом о Закључку Владе Републике Српске у предмету „Ратарство“ А.Д. Нова Топола у стечају, и са Информацијом “Боснамонтажa” АД Приједор, у погледу примјене члана 164-168 Закона о пензијском и инвалидском осигурању (“Службени гласник Републике Српске” број: 134/11,82/13 и 103/15).