Kolegijum direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u širem sastavu održao je 29. novembra 2019. godine 72. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 71. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane 18.11.2019. godine, i pregled realizacije zaključaka donesenih na 71. sjednici, i
  • Nacrt Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, koji se u formi prijedloga upućuje Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u dalju proceduru;

Kolegijum  je upoznat sa:

  • Informacijom o problemima u vezi sa evidentiranjem podataka o izabranim ili imenovanim licima prije 01.01.2010. godine;
  • Informacijom o stepenu realizacije preporuka po izvještajima Jedinice za internu reviziju na dan 26. novembar 2019. godine, i
  • Aktivnostima za redovan godišnji popis.