Kolegijum direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u širem sastavu održao je 19. decembra 2019. godine 73. redovnu sjednicu, putem video linka, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa 72. redovne sjednice Kolegijuma direktora Fonda u širem sastavu, održane 29.11.2019. godine, i pregled realizacije zaključaka donesenih na toj sjednici;
  • Nacrt Izmjena i dopuna Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu, koji se u formi prijedloga, u dalju proceduru, upućuje Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  • Prijedlog Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, koji se u formi prijedloga, u dalju proceduru, upućuje Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
  • Nacrt Pravilnika o izmjeni Pravilnika o isplati pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije, koji se u formi prijedloga, u dalju proceduru, upućuje Upravnom odboru Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

Kolegijum direktora je upoznat sa:

  • Analizom realizacije Plana rješavanja neriješenih zahtjeva za ostvarivanje prava na penziju i ponovno određivanje penzije za novembar 2019. godine;
  • Informacijom o razlozima nastanka preplaćenih iznosa penzije za novembar godine;
  • Realizacijom zaključaka vezanih za kancelarijsko i arhivsko poslovanje, i
  • Informacijom o preduzetim aktivnostima filijala na ažuriranju Matične evidencije osiguranika i uplatilaca doprinosa u okviru VIII bruto kontigenta.