Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske održao je 25.12.2019. godine XI redovnu sjednicu, na kojoj je razmatrao i usvojio:

  • Zapisnik sa X redovne sjednice Upravnog odbora Fonda i realizaciju odluka i zaključaka donijetih na toj sjednici;
  • Prijedlog Plana i programa rada Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu, koji se upućuje u dalju proceduru Vladi Republike Srpske;
  • Prijedlog izmjena i dopuna Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu, i
  • Prijedlog Plana nabavki Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske za 2020. godinu;

Takođe, Upravni odbor razmatrio je i usvojio Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o isplati pogrebnih troškova za umrlog korisnika penzije.

U funkciji Skupštine Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, Upravni odbor Fonda održao je vanrednu sjednicu Skupštine, na kojoj je dato odobrenje na Investicionu politiku i ciljeve Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske za 2020. godinu i odobrenje  na Finansijski plan  Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske za 2020. godinu.